hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 37/2010/TT-BCT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 37/2010/TT-BCT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 và 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia

Thông tư số 37/2010/TT-BCT của Bộ Công thương: Về việc du nhập theo hạn ngạch thuế quan 5 2010 và 2011 với thuế suất thuế du nhập 0% đối với hàng hóa có nguồn gốc Campuchia. 

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------------

Số: 37/2010/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 5 2010

THÔNG TƯ
Về việc du nhập theo hạn ngạch thuế quan 5 2010 và 2011
với thuế suất thuế du nhập 0% đối với hàng hóa có nguồn gốc Campuchia
--------------------------

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Công Thương;

Căn cứ Bản Thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia ký ngày 29 tháng 10 5 2010;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8339/VPCP-QHQT ngày 16 tháng 11 5 2010 về việc triển khai Thỏa thuận Việt Nam – Campuchia về ưu đãi hàng hóa;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc du nhập theo hạn ngạch thuế quan 5 2010 và 5 2011 với thuế suất thuế du nhập 0% đối với hàng hóa có nguồn gốc từ Campuchia như sau:

Điều một. Danh mục hàng hóa và lượng HNTQ du nhập 5 2010 và 2011

1. Áp dụng hạn ngạch thuế quan du nhập 5 2010 và 5 2011 đối với 2 nhóm mặt hàng có nguồn gốc từ Campuchia gồm: thóc và gạo các loại; lá thuốc lá khô với thuế suất thuế du nhập bằng 0% (không phần trăm).

Thuế suất thuế du nhập trong hạn ngạch thuế quan bằng 0% trong nam 2010 được áp dụng đối với các tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01 tháng 11 5 2010 tới hết ngày 31 tháng 12 5 2010. Thuế suất thuế du nhập trong hạn ngạch thuế quan bằng 0% trong nam 2011 được áp dụng đối với các tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01 tháng 01 5 2011 tới hết ngày 31 tháng 12 5 2011.

2. Mã số hàng hóa và tổng lượng hạn ngạch thuế quan của các nhóm mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế du nhập bằng 0% theo Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.

Điều hai. Điều kiện được hưởng thuế suất thuế du nhập trong hạn ngạch thuế quan 0%

1. Hàng hóa du nhập phải có Giấy chứng nhận nguồn gốc hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của Vương quốc Campuchia cấp theo quy định và được thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này. Thủ tục du nhập hàng hóa giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục du nhập hàng hóa theo nguyên tắc trừ lùi tự động (tổng lượng hàng du nhập được hưởng thuế suất thuế du nhập 0% trừ đi số lượng đã du nhập của từng mặt hàng).

2. Thương nhân Việt Nam được du nhập các mặt hàng thóc và gạo các loại theo hạn ngạch thuế quan. Đối với lá thuốc lá khô, chỉ các thương nhân có giấy phép du nhập thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 5 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) mới được phép nhập khẩu; Số lượng du nhập tính trừ vào hạn ngạch thuế quan du nhập theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 5 2011 và hết hiệu lực sau ngày 31 tháng 12 5 2011. 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao;
- Tòa án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản QPPL);
- Công báo;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng,
các Vụ, Cục, các doanh nghiệp trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Thành Biên
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download