hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 31/2011/TT-BTTTT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 31/2011/TT-BTTTT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Công nghệ - Thông tin,Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy

Thông tư số 31/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông đề nghị phải công bố hợp quy. 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

---------------
Số: 31/2011/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 5 2011

THÔNG TƯ
Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ
thông tin và truyền thông đề nghị phải công bố hợp quy
______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 5 2009;

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 5 2009;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 5 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 5 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 5 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng sáu 5 2011;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,

QUY ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Thông tư này “danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông đề nghị phải công bố hợp quy”.

Điều hai. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 5 2012 và thay thế cho Thông tư số 08/2009/TT-BTTTT ngày 24 tháng 03 5 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông đề nghị phải công bố hợp quy”.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng TTĐT CP;
- Website Bộ TTTT;
- Lưu: VT, CVT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thành Hưng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download