hoặc
Tài liệu học tập Bản xác nhận người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bản xác nhận người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Biểu mẫu Bảo hiểm xã hội

Bản xác nhận người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội

 

LOGO CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------o0o------

BIÊN BẢN XÁC NHẬN

Hôm nay, ngày…..tháng………năm………

Chúng tôi, 1 bên là: Ông ………………..

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc.

Đại diện cho: Công ty ……………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………

Điện thoại: ………………..               Fax: …………………..

Và 1 bên là Ông : ……………….                   Quốc tịch: ………………

Ngày sinh: …………………….

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………...

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………..

Số CMND: ………                Ngày cấp: ………….              Nơi cấp: CA. ……………

Số ĐT: ………………..

Căn cứ theo Hợp đồng lao động số ………., ký ngày ………. giữa ông(bà) ……….. và công ty ………………...

Tại mục một – Điều III, Công ty có quy định hầu hết về chế độ đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của Nhà nước. Nhưng vì lý do Người lao động chưa lấy được sổ Bảo hiểm xã hội tại công ty cũ là Công ty ……………………………… nên công ty chưa thể áp dụng việc đóng Bảo hiểm cho người lao động theo quy định.

Người lao động đã thảo luận và yêu cầu với công ty về việc chưa thể tham gia Bảo hiểm và được công ty chấp nhận. Người lao động cam kết sẽ hoàn thành việc nộp sổ trong thời gian sớm nhất để công ty có thể tiến hành đăng ký tham gia bảo hiểm theo quy định.

Phía công ty cam kết thực hiện hầu hết chế độ bảo hiểm cho người lao động khi người lao động đã hoàn tất việc chốt sổ bên công ty cũ và nộp lại sổ bảo hiểm về cho công ty.

Kể từ ngày người lao động ký hợp đồng lao động với công ty (tức là ngày …………) cho tới khi người lao động nộp lại sổ Bảo hiểm cho công ty thì lương lậu, tiền công hàng tháng công ty thanh toán cho người lao động đã bao gồm tiền đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Bản xác nhận được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản, có hiệu lực kể từ ngày ký và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp về quyền và lợi ích lao động.

Biên bản được lập tại: Công ty ……………………………….

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download