hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 3270/2012/QĐ-BGTVT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 3270/2012/QĐ-BGTVT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Dịch vụ Pháp lý,Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013

Quyết định 3270/2012/QĐ-BGTVT về Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 5 2013 của Bộ Giao thông vận chuyển.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------
Số: 3270/QĐ-BGTVT
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 5 2012

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2013 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng năm 5 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 5 2013 của Bộ Giao thông vận chuyển.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp giao thông vận chuyển, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng;
- Các Sở GTVT;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Các Hiệp hội trong lĩnh vực GTVT;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC
BỘ TRƯỞNG 

(đã ký)


Đinh La Thăng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download