hoặc
Tài liệu học tập Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, cả năm có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Biểu mẫu hành chính

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động sáu tháng đầu 5, sáu tháng cuối 5 hoặc cả 5 và kế hoạch dự định của 5 tiếp theo để các bạn tham khảo cho doanh nghiệp của mình.

Báo cáo tình hình sử dụng lao động sáu tháng đầu 5, sáu tháng cuối 5, cả năm

Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Điện thoại
Mã số Quản lý Lao động của đơn vị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

............., ngày....... tháng......... 5.........

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG sáu THÁNG ĐẦU NĂM /6 THÁNG CUỐI NĂM (HOẶC CẢ NĂM ...... ) 
VÀ DỰ KIẾN sáu THÁNG CUỐI NĂM /6 THÁNG ĐẦU NĂM (HOẶC CẢ NĂM)

Kính gửi: - Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 10

Chú ý: - Từ cột sáu tới cột 12: ghi số lượng ười dự định tuyển mới theo trình độ nghề nghiệp.

           - Cột 6+78+910+1+12 phải bằng cột 3
          (Thời gan ộp chậm nhất vào 10/7 và 05/1 của 5 kế tiếp)

Người lập biểu                                                                              Giám đốc

               (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download