hoặc
Tài liệu học tập Quyết định xuất cấp lương thực số 183/QĐ-TTg, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định xuất cấp lương thực số 183/QĐ-TTg có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Xuất cấp lương thực cho các địa phương

Quyết định xuất cấp lương thực số 183/QĐ-TTg được Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 04/02/2015. Quyết định 183 quy định về việc xuất cấp lương thực từ ngồn dụ trữ nhà nước cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết nguyên đán 2015.

Xuất cấp lương thực cho các địa phương

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 183/QĐ-TTg
       Hà Nội, ngày 04 tháng 02 5 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Xét yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 388/LĐTBXH-BTXH ngày 29 tháng 01 5 2015, ý kiến Bộ Tài chính tại các văn bản số 1562/BTC-NSNN ngày 30 tháng 01 5 2015, số 1660/BTC-NSNN ngày 02 tháng 02 nám 2015, số 1659/BTC-NSNN ngày 02 tháng 02 5 2015. Số 923/BTC-NSNN ngày 21 tháng 01 5 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 4.208 tấn gạo từ nguồn dự trữ nhà nước cho các tỉnh: Quảng Ngãi, Yên Bái, Ninh

Bình, Cao Bằng, Đắk Lắk, Hà Nam, Kon Tum, Gia Lai để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán 5 2015. Cụ thể:

- Tỉnh Quảng Ngãi: một.335 tấn gạo.

- Tỉnh Yên Bái: 308 tấn gạo.

- Tỉnh Ninh Bình: 195 tấn gạo.

- Tỉnh Cao Bằng: 475 tấn gạo.

- Tỉnh Đắk Lắk: 550 tấn gạo.

- Tỉnh Hà Nam: 687 tấn gạo.

- Tỉnh Kon Tum: 279 tấn gạo.

- Tỉnh Gia Lai: 379 tấn gạo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều một chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 Vũ Văn Ninh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download