hoặc
Tài liệu học tập Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang có 5 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn Tiếng Anh khối A1,Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang có đáp án giúp các bạn ôn tập Tiếng Anh hiệu quả, giúp các bạn sẵn sàng tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp đến.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh

Sở GD-ĐT Kiên Giang

Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

 

Kì thi: Thi Thử Khối 12 - Môn Tiếng Anh

Môn thi: Tiếng Anh

(Thời gian làm bài: 90 phút)

Họ tên thí sinh:..............................................................

SBD:.........................

Câu 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.

Nancy can speak French ________ than Jimmy.

A. as fluently           B. fluently              C. more fluently             D. most fluently

Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.

So extensive (A) the lakes are that they (B) are viewed as the (C) largest bodies (D) of fresh water in the world.

A. the lakes are      B. are viewed as     C. largest                      D. of fresh water

Câu 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.

We bought some _______.

A. German lovely old glasses              B. German old lovely glasses
C. lovely old German glasses              D. old lovely German glasses

Câu 4: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.

The meeting has been put _______ to Friday as so many people have got the flu.
A. up                    B. in                     C. out                            D. back

Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.

The professor was (A) considering (B) postponing the examination until (C) the following week (D) because the students’ confusion.

A. considering       B. postponing        C. the following week      D. because

Câu 6: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

They are going to suffer a lot of criticism for increasing bus fare by so much.

A. get into             B. stand in with    C. come in for                  D. put across

Câu 7: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Because Jack defaulted on his loan, the bank took him to court.

A. failed to pay                                 B. paid in full
C. had a bad personality                    D. was paid much money

Câu 8: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word having the underlined part pronounced differently from the rest.

A. together          B. worthy              C. ethnic                       D. though

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download