hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 1902/QĐ-BTP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 1902/QĐ-BTP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

Quyết định 1902/QĐ-BTP 5 2013 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Số: 1902/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 5 2013

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/03/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 04/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các Nghị định liên quan tới kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét yêu cầu của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước và Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Thủ trưởng các công ty thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử BTP (để công bố);
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hồng Sơn

 PHỤ LỤC

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1902 /QĐ-BTP ngày 22 tháng 07 5 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

I

Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp hoặc Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng

2

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp hoặc Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng

II

Thủ tục hành chính cấp Tỉnh

1

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc Phòng Thi hành án cấp quân khu

2

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc Phòng Thi hành án cấp quân khu

III

Thủ tục hành chính cấp Huyện

1

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện

2

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện

PHẦN II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

I. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1. Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Trình tự thực hiện:

- Cá nhân, công ty khi cho rằng mình bị thiệt hại do người thi hành công vụ là công chức của Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp hoặc công chức của Cục Thi hành án- Bộ Quốc phòng gây ra thì có quyền yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải quyết khiếu nằn nì xem xét, kết luận hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ.

- Trong thời hạn 2 5 kể từ ngày có văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ người bị thiệt hại gởi hồ sơ yêu cầu bồi thường tới cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (Tổng Cục thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp hoặc Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng).

- Khi nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải kiểm tra và xác định tính hợp lệ của đơn và các giấy tờ, tài liệu kèm theo; trường hợp hồ sơ không toàn bộ thì hướng dẫn người yêu cầu bồi thường bổ sung. Đối với các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ mà người yêu cầu bồi thường không có khả năng cung cấp thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường có trách nhiệm thu thập các văn bản đó.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn và các giấy tờ hợp lệ, giả dụ xác định yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm giải quyết của mình thì cơ quan đã nhận hồ sơ phải thụ lý và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý đơn cho người yêu cầu bồi thường; trường hợp cơ quan nhận đơn cho rằng vụ việc không thuộc trách nhiệm giải quyết của mình thì phải trả lại hồ sơ và hướng dẫn người yêu cầu bồi thường gởi đơn tới cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường để được xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định tại Chương IV của Nghị định số 16/2010/NĐ-CP.

- Ngay sau khi thụ lý đơn yêu cầu bồi thường, Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải ra quyết định cử người đại diện thực hiện việc giải quyết bồi thường theo quy định tại Điều bảy của Nghị định số 16/2010/NĐ-CP. Quyết định cử người đại diện phải được gởi ngay cho người yêu cầu bồi thường.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu bồi thường, người đại diện phải công ty việc xác minh thiệt hại. Việc xác minh thiệt hại được thực hiện trên cơ sở tài liệu, bằng cớ do người yêu cầu bồi thường cung cấp. Xác minh thiệt hại được thực hiện theo quy định tại Điều 18 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúcviệc xác minh thiệt hại, người đại diện phải tiến hành thương lượng với người bị thiệt hại. Thời hạn thực hiện việc thương lượng là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại; trường hợp vụ việc có đa dạng tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng có thể kéo dài thêm nhưng không quá 45 ngày. Thành phần thương lượng, địa điểm thương lượng, nội dung biên bản thương lượng được thực hiện theo quy định tại khoản hai, khoản 3 và khoản 4 Điều 19 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Biên bản thương lượng thực hiện theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24 /2011/TTLT-BTP-BQP.

- Ngay sau khi kết thúc việc thương lượng, người đại diện phải hoàn thành dự thảo quyết định giải quyết bồi thường để báo cáo thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Căn cứ vào kết quả xác minh thiệt hại, thương lượng với người bị thiệt hại và ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có), Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường ban hành quyết định giải quyết bồi thường.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính tới cơ quan có trách nhiệm bồi thường (Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp hoặc Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng).

Thành phần hồ sơ:

- Đơn yêu cầu bồi thường (Mẫu 01a hoặc 01b ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24 /2011/TTLT-BTP-BQP);

- Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ (là 1 trong các văn bản sau đây):

+ Quyết định giải quyết khiếu nằn nì của người có thẩm quyền theo quy định tại Điều 142 Luật Thi hành án dân sự đã có hiệu lực pháp luật;

+ Kết luận nội dung tố cáo của người có thẩm quyền theo quy định tại Điều 157 Luật Thi hành án dân sự;

+ Bản án, quyết định của Toà án có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật.

- Tài liệu, bằng cớ có liên quan tới việc yêu cầu bồi thường.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

- Thụ lý đơn yêu cầu bồi thường: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu và các giấy tờ hợp lệ;

- Xác minh thiệt hại: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu bồi thường; trường hợp vụ việc có đa dạng tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại đa dạng địa điểm thì thời hạn xác minh thiệt hại có thể kéo dài nhưng không quá 40 ngày;

- Thương lượng bồi thường: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, người đại diện phải tiến hành thương lượng với người bị thiệt hại. Thời hạn thực hiện việc thương lượng là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại; trường hợp vụ việc có đa dạng tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng có thể kéo dài thêm nhưng không quá 45 ngày;

- Quyết định giải quyết bồi thường: Ngay sau khi kết thúc việc thương lượng, người đại diện phải hoàn thành dự thảo quyết định giải quyết bồi thường để báo cáo thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Căn cứ vào kết quả xác minh thiệt hại, thương lượng với người bị thiệt hại và ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có), Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường ban hành quyết định giải quyết bồi thường.

- Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp hoặc Bộ Quốc phòng.

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp hoặc Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, công ty.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu bồi thường(Mẫu 01a hoặc 01b ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24 /2011/TTLT-BTP-BQP).

Lệ phí: Không

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết bồi thường.

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

* Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong trường hợp người thi hành công vụ ra quyết định hoặc công ty thi hành quyết định về thi hành án dân sự quy định tại Điều 38 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước chỉ phát sinh khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật;

- Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ thuộc khuôn khổ trách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 38 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Có thiệt hại thực tế xảy ra;

- Có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ.

* Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong trường hợp người thi hành công vụ không ra quyết định hoặc không công ty thi hành quyết định về thi hành án dân sự quy định tại Điều 38 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước chỉ phát sinh khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Các điều kiện quy định nêu trên;

- Có lỗi của người thi hành công vụ.

* Nhà nước không bồi thường đối với thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại; trường hợp người thi hành công vụ và người bị thiệt hại cùng có lỗi thì Nhà nước chỉ bồi thường 1 phần thiệt hại tương ứng với phần lỗi của người thi hành công vụ.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

- Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15/12/2011 của Liên Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự.

Dowload file tài liệu để xem thêm chi tiết

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download