hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh không chuyên THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương năm 2014, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh không chuyên THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương năm 2014 có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi,Luyện thi vào lớp 10,Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh,Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh điều kiện có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh không chuyên THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương 5 2014 - 2015 có đáp án là tài liệu ôn thi Tiếng Anh vào lớp 10 THPT Chuyên hữu ích, giúp các bạn ôn tập và làm quen với đề thi và tự tin đạt kết quả tốt.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh 

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

HẢI DƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

 

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI

NĂM HỌC 2014-2015

Môn thi: Tiếng Anh (Không chuyên)

Thời gian làm bài: 90 phút

Học sinh làm bài vào tờ giấy thi

Phần trắc nghiệm: Chỉ cần viết phương án chọn A, B, C hoặc D

Phần tự luận: Viết đầy đủ theo yêu cầu của bài

(Thí sinh không được sử dụng bất kỳ tài liệu gì)
___________________________________________________________________

PART A: GRAMMAR – VOCABULARY – LANGUAGE FUNCTIONS

I. Choose the option A, B, C or D which best completes or responds to each sentence below (3.0 points):

1. The woman _______ is talking with Tom is a doctor.

A. who                B. whom                 C. whose                D. she

2. Your father never smokes,_______?

A. doesn’t he      B. will he                 C. does he              D. is he

3. If it does not rain soon, all the trees _______.

A. would die       B. have died            C. are going to die    D. will die

4. The storm last week _______ serious damage to the house.

A. made            B. caused               C. resulted               D. built

5. I wish I _______ speak English well.

A. could            B. can                    C. will                       D. should

6. Laura is very interested _______ reading detective stories.

A. at                 B. about                 C. of                         D. in

7. “I will visit you tomorrow, John,” said the girl.

A. The girl said that I will visit John tomorrow.
B. The girl said that she would visit me the next day.
C. The girl said that she would visit John tomorrow.
D. The girl said to John that she would visit him the next day.

8. _______ the weather was very bad yesterday, we decided to go camping.

A. Because      B. Although             C. However              D. Therefore

9. They _______in this city since last year.

A. are living      B. have lived            C. lived                    D. has lived

10. Jack: “Congratulations on passing the final examination.” Lily: “_______”.

A. You can say that again.              B. Thanks. It’s very kind of you to say so.
C. Never mind.                                D. You’re welcome.

11. If I _______ you, I would not buy this car.

A. were            B. am                     C. would be              D. have been

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh

PART A: GRAMMAR – VOCABULARY – LANGUAGE FUNCTIONS

I. (3.0 points): 0.hai point for each correct answer

1. A            2. C             3. D             4. B                5. A

6. D            7. D             8. B             9. B               10. B

11. A          12. D           13. A            14. D             15. B

II. (1.0 point): 0.hai point for each correct answer

16. C          17. B          18. B             19. A             20. C

PART B: READING

I. (1.0 point): 0.hai point for each correct answer

21. F          22. A          23. D              24. G            25. B

II. (2.0 points): 0. 4 point for each correct answer

26. (It is situated) in the Southwest of Honshu Island, on Osaka Bay, near the city of Osaka.

27. Yes, they are.

28. Behind the narrow coastal site of the city are the Rokko Mountains.

or, The Rokko Mountains are (behind the narrow coastal site of the city).

or, They are the Rokko Mountains.

29. (It struck / hit the city) on January 17, 1995.

30. About năm,000 people were (killed in the quake).

PART C: WRITING

I. (1.0 point): 0.hai point for each correct answer

31. Computers are used in all corners of the world.

32. Peter suggested meeting at the school gate.

33. My sister has learnt / learned French for two months.

or, My sister has been learning French for two months.

34. The house which was destroyed in the fire last year has been rebuilt.

35. Mai plays the piano very well.

II. (2.0 points): 0.4 point for each correct answer

36. There are at least hai,000 languages (0.hai p) in the world today (0.hai p).

37. Of all these languages (0.hai p), Chinese has the greatest number of speakers (0.hai p).

38. However, English is the most widely used (0.4 p).

39. People use English in business, sports, science, and pop music (0.4 p).

40. So, it is important to learn English (0.4 p).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download