hoặc
Tài liệu học tập Mẫu đơn xin khiếu nại (có hướng dẫn), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu đơn xin khiếu nại (có hướng dẫn) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Khiếu nại - Tố cáo,Biểu mẫu hành chính

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Đơn xin khiếu vật nài được ban hành kèm theo ngày 20 tháng bảy 5 1996 của Tổng Thanh tra Nhà nước hướng dẫn 1 số vấn đề về giải quyết khiếu vật nài hành chính hiện tại.

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

Hà nội, ngày... tháng... năm……

ĐƠN XIN KHIẾU NẠI

Kính gửi: (Đề đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết)

1. Người khiếu nại:........................................................................................................................

2. Đối tượng bị khiếu nại: ..............................................................................................................

3. Nội dung khiếu nại:.....................................................................................................................

Tóm tắt vụ việc khiếu nại:...............................................................................................................

Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:............................................................................

4. Quá trình khiếu vật nài và việc giải quyết khiếu nại:.........................................................................

5. Những yêu cầu của người khiếu nại:..........................................................................................

6. Cam kết của người khiếu nại:......................................................................................................

7. Tài liệu gởi theo đơn:...................................................................................................................

Người khiếu nại
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú giải:

Những nội dung ghi trong đơn khiếu nại

1. Người khiếu vật nài.

a. Trường hợp người khiếu vật nài là cá nhân.

Phải ghi hầu hết họ và tên địa chỉ của người khiếu vật nài, giả dụ có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu vật nài.

b. Trường hợp người khiếu vật nài là cơ quan, doanh nghiệp.

Phải ghi rõ tên cơ quan, doanh nghiệp, địa chỉ cơ quan doanh nghiệp đó.

2. Đối tượng bị khiếu vật nài.

Ghi rõ khiếu vật nài về việc gì, giả dụ khiếu vật nài về:

a. Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng 5 ra quyết định; người ký quyết định.

b. Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.

3. Nội dung khiếu vật nài.

a. Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu vật nài.

b. Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm tới các quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.

4. Quá trình khiếu vật nài và kết quả giải quyết khiếu vật nài.

Ghi rõ đã gởi đơn tới cơ quan nào; đã được các cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.

5. Những yêu cầu của người khiếu vật nài.

Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, các yêu cầu đó có thể là: khôi phục quyền và lợi ích, đòi bồi hoàn và mức độ bồi hoàn.v.v...

6. Cam kết của người khiếu vật nài.

a. Ghi các cam kết của người khiếu vật nài về nội dung đã trình bày trong đơn và tính chính xác của tài liệu kèm theo.

b. Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu vật nài phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.

7. Tài liệu gởi kèm theo đơn (nếu có): Bao gồm các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ... có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại; phải ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download