hoặc
Tài liệu học tập Bài tập vận dụng 8 phương pháp giải nhanh hóa học, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài tập vận dụng 8 phương pháp giải nhanh hóa học có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Cao đẳng - Đại học,

Phương pháp 1

BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ
MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG
GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN MOL NGUYÊN TỬ

Câu 1. Hòa tan hoàn toàn hổ lốn X gồm 0,4 mol FeO và 0,1mol Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch A và khí B không màu, hóa nâu trong không khí. Dung dịch A cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. Lấy toàn bộ

kết tủa nung trong không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là

A. 23,0 gam.                B. 32,0 gam.               C. 16,0 gam.               D. 48,0 gam.

Câu 2. Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe2O3 đun nóng, sau phản ứng thu được hổ lốn rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn X bằng H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, lượng muối khan thu được là

A. 20 gam.                   B. 32 gam.                  C. 40 gam.                   D. 48 gam.

Câu 3. Khử hoàn toàn 17,sáu gam hổ lốn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần hai,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là

A. năm,sáu gam.                  B. sáu,72 gam.                C. 16,0 gam.                D. 11,hai gam.

Câu 4. Đốt cháy hổ lốn hiđrocacbon X thu được hai,24 lít CO2 (đktc) và hai,bảy gam H2 O. Thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là

A. năm,sáu lít.                     B. hai,8 lít.                      C. 4,48 lít.                    D. 3,92 lít.

Câu 5. Hoà tan hoàn toàn a gam hổ lốn X gồm Fe và Fe2O3 trong dung dịch HCl thu được hai,24 lít khí H2 ở đktc và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa, nung trong không khí tới khối lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn. Giá trị của a là

A. 3,sáu gam.                  B. 17,sáu gam.                 C. 21,sáu gam.                D. 29,sáu gam.

Câu 6. Hỗn hợp X gồm Mg và Al2O3. Cho 3 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng V lít khí (đktc). Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NH3 dư, lọc và nung kết tủa được 4,12 gam bột oxit. giá trị là:

A.một,12 lít.                      B. một,344 lít.                  C. một,568 lít.                   D. hai,016 lít.

Câu 7. Hỗn hợp A gồm Mg, Al, Fe, Zn. Cho hai gam A tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng 0,một gam khí. Cho hai gam A tác dụng với khí clo dư thu được năm,763 gam hổ lốn muối. Phần trăm khối lượng của Fe trong A là

A. 8,4%.                        B. 16,8%.                    C. 19,2%.                     D. 22,4%.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download