hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 206/2012/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 206/2012/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài nguyên - Môi trường,Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng Quỹ tập trung của Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

Thông tư 206/2012/TT-BTC hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng Quỹ tập kết của Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

BỘ TÀI CHÍNH
-------------------


Số: 206/2012/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 5 2012

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ TẬP TRUNG CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thành Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 21/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn y Điều lệ công ty và hoạt động của Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8560/VPCP-KTTH ngày 1/12/2011 của Văn phòng Chính phủ về các quỹ tập kết của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng các Quỹ tập kết của Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Điều một. Đối tượng áp dụng và khuôn khổ điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là Công ty mẹ - Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN), các tổ chức khai thác, chế biến than - khoáng sản, các tổ chức thụ hưởng các quỹ tập kết trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

2. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định việc lập, quản lý, sử dụng các Quỹ tập kết tại VINACOMIN gồm:

a) Quỹ Thăm dò than - khoáng sản.

b) Quỹ Môi trường than - khoáng sản.

c) Quỹ Cấp cứu mỏ.

d) Quỹ Đào tạo, y tế.

đ) Quỹ Đổi mới cơ cấu lao động.

Điều hai. Nguồn hình thành và tỷ lệ tính để lập các quỹ

1. Các Quỹ tập kết được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của VINACOMIN và các tổ chức sản xuất, chế biến than - khoáng sản, với mức tính cụ thể như sau:

a) Quỹ Thăm dò than - khoáng sản tính tối đa không quá 2% trên tổng doanh thu của các tổ chức sản xuất, chế biến than-khoáng sản;

b) Quỹ Môi trường than - khoáng sản được tính tối đa không quá một,5% trên tổng doanh thu của các tổ chức sản xuất, chế biến than-khoáng sản;

c) Quỹ Cấp cứu mỏ được tính tối đa không quá 0,1% trên tổng doanh thu của các tổ chức sản xuất, chế biến than-khoáng sản;

d) Quỹ Đào tạo, y tế được tính tối đa không quá 0,3% trên tổng doanh thu của các tổ chức sản xuất, chế biến than-khoáng sản;

đ) Doanh thu của các tổ chức chế biến than-khoáng sản để tính và lập quỹ là doanh thu bán hàng trừ đi giá trị than, khoáng sản mua vào và đã bán ra trong kỳ.

e) Doanh thu của các tổ chức sản xuất than thực hiện theo hướng dẫn của chế độ kế toán doanh nghiệp.

2. Quỹ Đổi mới cơ cấu lao động được tính từ nguồn Quỹ lương thuởng thực hiện hàng 5 của VINACOMIN và các tổ chức khai thác, chế biến than - khoáng sản. Tỷ lệ tính tối đa không quá 1% trên tổng quỹ lương thực hiện của Công ty mẹ và các tổ chức sản xuất, chế biến than-khoáng sản.

Hội đồng thành viên của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn ngành quy định việc tính để lập, quản lý, sử dụng Quỹ này bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ công ty hoạt động của Tập đoàn.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download