hoặc
Tài liệu học tập Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Biểu mẫu nhân sự

Để sẵn sàng cho kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp được triển khai trong đầu 5 mới, tailieuhoctap.com xin gởi tới độc giả Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động sáu tháng đầu 5 để độc giả tham khảo.

Báo cáo tình hình sử dụng lao động sáu tháng đầu năm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

Tên đơn vị:............................................................................................................................................

Đơn vị chủ quản:....................................................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................................................................................

......., ngày .....tháng ....5 ........

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG sáu THÁNG ĐẦU NĂM (HOẶC NĂM)
VÀ DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG sáu THÁNG CUỐI NĂM (HOẶC NĂM)

Kính gửi: Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội TP...................

Số TT

Nội dung

Số lượng

Trong đó: Số lao động đã qua đào tạo

Ghi chú

I

Tổng số lao động có mặt đầu kỳ

Trong đó Nữ

 

 

 

II

Số lao động tăng, giảm trong kỳ

 

 

 

1.

Số lao động tăng trong kỳ

Trong đó nữ

 

 

 

2.

Số lao động giảm trong kỳ

 

 

 

a.

Nghỉ hưởng chế độ hưu trí

Trong đó nữ

 

 

 

b.

Thôi việc, nghỉ việc làm

Trong đó nữ

 

 

 

c.

Sa thải do kỷ luật lao động

Trong đó nữ

 

 

 

d.

Lý do khác

Trong đó nữ

 

 

 

III

Số lao động có mặt cuối kỳ

Trong đó nữ

 

 

 

 

Phân theo hợp đồng lao động

 

 

 

1.

Số người ký HĐLĐ không xác định thời hạn

Trong đó nữ

 

 

 

2.

Số người ký HĐLĐ xác định thời hạn từ 12 tới 36 tháng

Trong đó nữ

 

 

 

3

Sồ người ký HĐLĐ dưới 12 tháng

Trong đó nữ

 

 

 

4

Số người lao động đã được cấp sổ lao động

 

 

 

IV

Dự kiến tuyển lao động của kỳ sau

 

 

 

1

Tổng số

Trong đó nữ

 

 

 

2

Phân theo hợp đồng lao động

 

 

 

a.

Số người ký HĐLĐ không xác định thời hạn

Trong đó nữ

 

 

 

b.

Số người ký HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tới 36 tháng

Trong đó nữ

 

 

 

c.

Số người ký HĐLĐ dưới 12 tháng

Trong đó nữ

 

 

 

3

Hình thức tuyển

 

 

 

a.

Tự tuyển

 

 

 

b.

Thông tổ chức giới thiệu việc làm

 

 

 

                                                                                                                    LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
                                                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Các tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo định kỳ theo biểu mẫu quy định về cơ quan quản lý lao động trước ngày 05/01 và ngày 05/07 hàng 5.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download