hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Khoa học công nghệ,Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn công nghệ nhà nước và tiêu chuẩn nhà nước thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

---------------------------

Số: 03/2011/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 5 2011

THÔNG TƯ
Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn công nghệ quốc gia
và tiêu chuẩn nhà nước thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn công nghệ ngày 29 tháng sáu 5 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng Sản phẩm, Hàng hóa ngày 21 tháng 11 5 2007;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 5 2009;

Căn cứ Luật Tần số Vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 5 2009;

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17 tháng sáu 5 2010;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng sáu 5 2006;

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 3 tháng 12 5 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Xuất bản ngày 3 tháng sáu 5 2008;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 5 2007 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUY ĐỊNH:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định các mục tiêu và yêu cầu căn bản đối với việc xây dựng quy chuẩn công nghệ nhà nước, tiêu chuẩn nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng, ban hành hoặc yêu cầu công bố.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động xây dựng quy chuẩn công nghệ nhà nước, tiêu chuẩn nhà nước thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Lĩnh vực thông tin và truyền thông: các lĩnh vực phát hành, bưu chính, viễn thông (bao gồm cả internet, truyền dẫn và phát sóng phát thanh truyền hình), tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông nhà nước.

2. Quy chuẩn công nghệ nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (sau đây gọi tắt là quy chuẩn công nghệ quốc gia): là quy chuẩn công nghệ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng và ban hành. Quy chuẩn công nghệ nhà nước bao gồm các quy định công nghệ yêu cầu áp dụng và các quy định về quản lý nhằm bảo đảm các mục tiêu quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với đối tượng quy chuẩn kỹ thuật.

3. Tiêu chuẩn nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (sau đây gọi tắt là tiêu chuẩn quốc gia): là tiêu chuẩn trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng và yêu cầu công bố. Tiêu chuẩn nhà nước xác định các yêu cầu công nghệ đối với đối tượng tiêu chuẩn và được áp dụng trên cơ sở tình nguyện.

4. Đối tượng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn: là sản phẩm, vật dụng, mạng, hệ thống, dịch vụ, quá trình trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và được xác định cụ thể trong khuôn khổ điều chỉnh của quy chuẩn công nghệ, tiêu chuẩn.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download