hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 87/2010/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 87/2010/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước khi dự án kết thúc

Thông tư số 87/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước khi dự án kết thúc. 

BỘ TÀI CHÍNH
--------------------- 

Số: 87/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án
sử dụng vốn Nhà nước khi dự án kết thúc
--------------------

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 5 2002;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ngày 03 tháng sáu 5 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng sáu 5 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 5 2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg ngày 25 tháng bảy 5 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý tài sản của các Ban quản lý dự án sử dụng vốn Nhà nước;

Bộ Tài chính quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước khi dự án kết thúc như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định việc quản lý và xử lý tài sản thuộc các chương trình, đề án, dự án (sau đây gọi chung là dự án) sử dụng vốn Nhà nước, bao gồm cả các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn giúp đỡ phi chính phủ nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước khi dự án kết thúc.

Thông tư này không áp dụng đối với dự án của các tổ chức kinh tế được ngân sách Nhà nước hỗ trợ vốn, tài sản giúp đỡ phi dự án.

2. Trường hợp dự án chưa kết thúc nhưng cần phải xử lý các tài sản phục vụ hoạt động của dự án không còn sử dụng được hoặc không cần sử dụng trong quá trình thực hiện dự án cũng được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

3. Trường hợp trong các văn kiện cụ thể về ODA hoặc giúp đỡ phi chính phủ nước ngoài có quy định khác về xử lý tài sản của dự án khi dự án kết thúc thì thực hiện theo quy định tại văn kiện đó.

4. Trường hợp Ban quản lý dự án được giao quản lý đa dạng dự án, hoạt động theo mô hình tổ chức sự nghiệp hoặc doanh nghiệp, việc quản lý và xử lý đối với tài sản phục vụ công tác chung của Ban quản lý dự án thực hiện theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại tổ chức sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp; việc quản lý và xử lý đối với tài sản phục vụ hoạt động riêng của từng dự án thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Điều hai. Đối tượng điều chỉnh

1. Tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc (bao gồm cả dự án kết thúc từng phần hoặc theo từng công đoạn thực hiện của dự án) bao gồm:

a) Trụ sở làm việc và các tài sản khác gắn ngay lập tức với đất, bao gồm cả phần diện tích đất được giao để phục vụ công tác thi công của dự án;

b) Phương tiện vận tải;

c) Máy móc, trang đồ vật làm việc và các tài sản khác phục vụ hoạt động của dự án.

2. Tài sản phục vụ hoạt động của các chuyên gia nước ngoài, các nhà thầu tham mưu, giám sát, thi công thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA và nguồn giúp đỡ phi chính phủ nước ngoài khi dự án kết thúc, các chuyên gia, nhà thầu chuyển giao tài sản cho phía Việt Nam (gọi chung là tài sản do phía nước ngoài chuyển giao cho Chính phủ Việt Nam).

3. Vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước (sau đây gọi tắt là công trình kết cấu hạ tầng) cũ, khi xây dựng công trình kết cấu hạ tầng mới.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download