hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 2384/2012/QĐ-BTTTT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 2384/2012/QĐ-BTTTT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Trách nhiệm hình sự,Đề án “Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống tội phạm mua bán người trong toàn xã hội”

Quyết định 2384/2012/QĐ-BTTTT phê chuẩn y đề án “Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, rộng rãi, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống tội nhân mua bán người trong toàn xã hội” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THỐNG

----------------
Số: 2384/QĐ-BTTTT
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 5 2012

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ KỸ NĂNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI TRONG TOÀN XÃ HỘI”

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Phòng, chống mua bán người ngày 29 tháng 3 5 2011;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24/6/2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 5 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn y Chương trình hành động phòng, chống tội nhân mua bán người công đoạn 2011-2015;

Xét yêu cầu của Cục trưởng Cục Báo chí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê chuẩn y đề án “Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, rộng rãi, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống tội nhân mua bán người trong toàn xã hội” với các nội dung chính sau:

I. MỤC TIÊU:

Tăng cường giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và hành động cho mọi tầng lớp nhân dân về phòng, chống tội nhân mua bán người, để mọi người thấy được quyền lợi, bổn phận, chủ động phòng đề phòng và tích cực tham gia công tác này.

Với các chỉ tiêu cụ thể:

1. Chỉ tiêu 1: Đến 5 2013 đạt 85% và 5 2015 đạt 100% các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội nhân mua bán người được chuyển tải thành tài liệu tuyên truyền đến xã, phường, thị trấn (viết tắt là cấp xã).

2. Chỉ tiêu 2: Đến 5 2013 đạt 75% và 5 2015 đạt 100% cán bộ cấp xã chuyên trách có kiến thức chỉ đạo, hướng dẫn về chính sách pháp luật phòng, chống tội nhân mua bán người.

3. Chỉ tiêu 3: Đến 5 2013, 100% cấp tỉnh có ít nhất 10 báo cáo viên, cấp huyện có ít nhất 05 báo cáo viên, cấp xã có ít nhất 10 tuyên truyền viên.

4. Chỉ tiêu 4: Đến 5 2013 đạt 70% và 5 2015 đạt 85% người dân hiểu biết về phương thức, mánh khoé, hậu quả và cách thức phòng, chống tội nhân mua bán người cũng như chính sách pháp luật có liên quan.

5. Chỉ tiêu 5: 100% phóng viên các cơ quan truyền thông đại chúng từ Trung ương tới địa phương theo dõi mảng nội chính có kiến thức, kỹ năng viết và đưa tin về phòng, chống mua bán người.

6. Chỉ tiêu 6: Hàng 5, tỷ lệ số vụ người dân trình báo với cơ quan Công an, Ủy ban nhân dân cấp xã, hoặc bất kỳ cơ quan, công ty nào về các trường hợp có dấu hiệu phạm tội mua bán người tăng ít nhất 10% so với 5 trước.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Phạm vi thực hiện

Đề án được triển khai trên khuôn khổ cả nước, ưu tiên nguồn lực tập hợp tại các tỉnh, thành phố trọng điểm nơi có đa dạng người tới sinh sống và làm việc, địa bàn các tỉnh giáp biên giới với nước bạn.

2. Đối tượng thụ hưởng

- Mọi công dân có quốc tịch Việt Nam, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, trong đó tập hợp vào nhóm có nguy cơ cao bị mua bán và nạn nhân.

- Gia đình, người thân của nhóm đối tượng có nguy cơ cao, gia đình của các nạn nhân bị mua bán, nhóm chủ sử dụng lao động, các chủ nhà trọ...

- Các cơ quan thuộc các Bộ, ngành và địa phương được giao nhiệm vụ phòng, chống mua bán người.

3. Thời gian thực hiện đề án triển khai thực hiện từ 5 2013 tới 5 2015

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download