hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1744/BNN-PC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1744/BNN-PC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Dự thảo thông tư hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Công văn 1744/BNN-PC về góp ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Số: 1744/BNN-PC
V/v góp ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 5 2013

Kính gửi:

Bộ Khoa học và Công nghệ
(Cục An toàn bức xạ và hạt nhân)

Trả lời Công văn số 1179/BKHCN-ATBXHN ngày 03 tháng năm 5 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế, sau khi nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Về căn bản nhất trí với nội dung của dự thảo thông tư.

2. Một số ý kiến cụ thể về nội dung:

- Đề nghị không sử dụng tiếng nước ngoài khi chưa được dịch sang tiếng Việt, ví dụ conteno (khoản 4 Điều 6), tên các tổ chức như IAEA, WHO (điểm đ khoản một Điều 21)

- Khoản 3 Điều hai về nhân viên bức xạ: yêu cầu hợp nhất 1 cách giải thích vì có sự khác nhau giữa khoản này và khoản một Điều 28 dự thảo.

- Đề nghị làm rõ quy định tại khoản một và khoản 4 Điều 9 của dự thảo. Theo khoản 4 Điều 9 của dự thảo, việc kiểm định đồ vật bức xạ phải được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp đăng ký hoạt động dịch vụ này. Như vậy, cơ sở y tế (tại khoản một Điều 9 dự thảo) thực hiện kiểm định đối với các đồ vật này phải được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp đăng ký hoạt động dịch vụ kiểm định đồ vật bức xạ. Đồng thời tránh hiểu lầm cả cơ sở y tế và tổ chức, cá nhân được cấp đăng ký hoạt động dịch vụ đều có quyền kiểm định đồ vật bức xạ.

- Khoản một Điều 10 dự thảo cần làm rõ khoảng cách là bao nhiêu để xác định được phòng đặt đồ vật bức xạ… đặt xa các khu đông người…

- Điểm c khoản một Điều 21 yêu cầu xem xét quy định về việc "hỏi người bệnh để vững chắc họ không đang mang thai" bởi việc hỏi này không chứng minh tính chính xác, trong khi đối tượng này cần được xem xét đặc trưng khi điều trị bằng bức xạ.

- Khoản hai Điều 21 yêu cầu làm rõ chủ thể (Ai?) không được thực hiện hành vi theo quy định tại khoản này.

- Điểm a, Khoản hai Điều 23 của dự thảo yêu cầu xem xét quy định; "mất cắp, mất cắp được chất phóng xạ"

- Tại Chương III: yêu cầu bổ sung 1 Điều về trách nhiệm của cơ sở y tế hoặc gộp nội dung này vào Điều 26. Cơ sở y tế là nơi thực hiện đa dạng nhất hoạt động liên quan đến bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế. Nội dung của Điều này bao gồm các nội dung chính như: Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu chung; khái quát các nội dung từ các Điều, ví dụ như điều 19, 25…; đưa nội dung Điều 20 về điều trách nhiệm của cơ sở y tế.

3. Về thể thức trình bày:

- Đề nghị xác định cụ thể thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ Tư pháp về thể thức, công nghệ trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch.

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, hoàn chỉnh./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download