hoặc
Tài liệu học tập Luật phòng, chống rửa tiền 2012, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luật phòng, chống rửa tiền 2012 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Trách nhiệm hình sự,

 QUỐC HỘI
_________


Luật số: 07/2012/QH13

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 5 2012

 LUẬT
PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 5 1992 đã được sửa đổi, bổ sung 1 số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật phòng, chống rửa tiền.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

1. Luật này quy định về các biện pháp phòng dự phòng, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức tài chính.

2. Tổ chức, cá nhân buôn bán ngành nghề phi tài chính có liên quan.

3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam; người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có giao du tài chính, giao du tài sản khác với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản một và khoản hai Điều này.

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới phòng, chống rửa tiền.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download