hoặc
Tài liệu học tập Công văn 3340/BHXH-CSXH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 3340/BHXH-CSXH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người hưởng trước ngày 01/7/2013

Công văn 3340/BHXH-CSXH hướng dẫn Nghị định 73/2013/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người hưởng trước ngày 01/7/2013 do Bảo hiểm xã hội ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Số: 3340/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2013/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đi với người hưởng trước ngày 01/7/2013

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 5 2013

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

Thực hiện Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 73/2013/NĐ-CP) và Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước ngày 01/7/2013, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với đối tưng quy định tại Khoản một, Khoản hai, Khoản 3, Điều một Nghị định số 73/2013/NĐ-CP

Đối với các đối tượng quy định tại Khoản một, Khoản hai, Khoản 3, Điều một Nghị định số 73/2013/NĐ-CP (bao gồm cả đối tượng hưởng lương hưu theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 và Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ) đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước ngày 01/7/2013 thì từ ngày 01/7/2013 được điều chỉnh mức hưởng như sau:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ ngày 01/7/2013

=

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 6/2013

x

1,096

2. Điều chỉnh trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng và trợ cấp dùng cho đối với đối tượng quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH

Đối tượng đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, trợ cấp dùng cho hàng tháng trước ngày 01/7/2013 thì từ ngày 01/7/2013 được điều chỉnh mức hưởng như sau:

2.một. Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng:

Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng từ ngày 01/7/2013

=

Mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng 6/2013

x

1,0952

2.hai. Mức trợ cấp dùng cho hàng tháng:

Đối tượng đang hưởng trợ cấp dùng cho hàng tháng trước ngày 01/7/2013, từ ngày 01/7/2013 được điều chỉnh mức hưởng như sau:

a) Đối với mức hưởng bằng 80% mức lương tối thiểu chung, mức trợ cấp hàng tháng bằng 920.000 đồng;

b) Đối với mức hưởng bằng 100% mức lương tối thiểu chung, mức trợ cấp hàng tháng bằng một.150.000 đồng.

3. Điều chỉnh trợ cấp tuất hàng tháng đối với đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH

Đối tượng đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 01/7/2013, từ ngày 01/7/2013 được điều chỉnh mức hưởng như sau:

a) Đối với mức hưởng bằng 40% mức lương tối thiểu chung, mức trợ cấp hàng tháng bằng 460.000 đồng (40% mức lương cơ sở một.150.000 đồng);

b) Đối với mức hưởng bằng 50% mức lương tối thiểu chung, mức trợ cấp hàng tháng bằng 575.000 đồng (50% mức lương cơ sở một.150.000 đồng);

c) Đối với mức hưởng bằng 70% mức lương tối thiểu chung, mức trợ cấp hàng tháng bằng 805.000 đồng (70% mức lương cơ sở một.150.000 đồng).

4. Điều chỉnh đối với người đang hưởng lương hưu mà sống cô đơn quy định tại Khoản bảy, Điều 3 Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH

Người đang hưởng lương hưu mà sống cô đơn theo quy định tại Điều hai Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ giả dụ mức lương hưu điều chỉnh theo quy định tại Khoản một văn bản này thấp hơn một.725.000 đồng/tháng thì từ ngày 01/7/2013 được điều chỉnh bằng một.725.000 đồng/tháng.

5. Tổ chức thực hiện

a) BHXH các tỉnh, thành phố: Để bảo đảm kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo quy định, BHXH tỉnh, thành phố căn cứ các quy định của chính sách BHXH và hướng dẫn tại văn bản này, thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với đối tượng hưởng trước ngày 01/7/2013 mà từ ngày 01/7/2013 còn đang hưởng do BHXH tỉnh, thành phố quản lý chi trả (kể cả đối tượng di chuyển tới chưa được điều chỉnh); tổ chức chi trả kịp thời, toàn bộ, đúng quy định; lập phiếu điều chỉnh hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với từng trường hợp theo quy định và in phiếu điều chỉnh khi di chuyển hoặc khi có yêu cầu; lập báo cáo về đối tượng và kinh phí theo mẫu đính kèm văn bản này gởi BHXH Việt Nam trước ngày 30/9/2013.

b) Trung tâm Thông tin: Căn cứ quy định của chính sách và hướng dẫn tại văn bản này để xây dựng chương trình phần mềm liên quan tới thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo quy định; triển khai và hướng dẫn thực hiện chương trình phần mềm tới BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ.

c) Các tổ chức khác thuộc BHXH Việt Nam: Theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, thực hiện các nội dung liên quan theo quy định và hướng dẫn tại văn bản này.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để hướng dẫn thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Bộ LĐTBXH;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các tổ chức trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

Bảo hiểm xã hội Việt nam 

BHXH tỉnh, TP: ………….

BIỂU TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH VÀ TỔNG QUỸ TĂNG THÊM THEO NĐ 73/2013/NĐ-CP ĐỐI VỚI NGƯỜI HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH TRƯỚC NGÀY 01/7/2013

(Kèm theo Công văn số: 3340/BHXH-CSXH ngày 27 tháng 8 5 2013 của BHXH Việt Nam)

Đối tượng

Số người hưởng tại thời điểm tháng 7/2013 (người)

Tổng kinh phí chi tr tháng 7/2013 chưa điều chnh (triệu đồng)

Tổng kinh phí chi trả tháng 7/2013 đã điều chỉnh theo NĐ 73 (triệu đồng)

Kinh phí tăng thêm tháng 7/2013 do điều chnh theo NĐ 73 (triệu đng)

Ghi chú

1

2

3

4

5=4-3

6

1. Hưu trí bt buc

 

 

 

 

 

- Hưu CNVC

 

 

 

 

 

Trong đó: NSNN đảm bảo

 

 

 

 

 

- Hưu liên doanh

 

 

 

 

 

- Hưu thành phần KT khác

 

 

 

 

 

- Hưu cán b xã theo NĐ121

 

 

 

 

 

- Hưu quân đội

 

 

 

 

 

Trong đó: NSNN đảm bảo

 

 

 

 

 

2. Trợ cấp mất sức lao động

 

 

 

 

 

3. Trợ cấp theo QĐ 91

 

 

 

 

 

4. Trợ cấp theo QĐ 613

 

 

 

 

 

5. Trợ cấp công nhân cao su

 

 

 

 

 

6. Trợ cấp TNLĐ

 

 

 

 

 

Trong đó: NSNN đảm bảo

 

 

 

 

 

7. Trợ cấp BNN

 

 

 

 

 

Trong đó: NSNN đảm bảo

 

 

 

 

 

8. Trợ cp người phục vụ

 

 

 

 

 

Trong đó: NSNN đảm bảo

 

 

 

 

 

9. Trợ cấp tuất bt buộc

 

 

 

 

 

- Mức 50% lương tối thiểu chung

 

 

 

 

 

Trong đó: NSNN đảm bảo

 

 

 

 

 

- Mức 40% lương tối thiểu chung

 

 

 

 

 

Trong đó: NSNN đảm bảo

 

 

 

 

 

- Mức 70% lương tối thiểu chung

 

 

 

 

 

Trong đó: NSNN đảm bảo

 

 

 

 

 

10. Trợ cấp cán bộ xã theo NĐ 09

 

 

 

 

 

11. Hưu trí t nguyn

 

 

 

 

 

12. Trợ cấp tuất tự nguyện

 

 

 

 

 

- Mức 50% lương tối thiểu chung

 

 

 

 

 

- Mức 70% lương tối thiểu chung

 

 

 

 

 

13. Hưu nông dân Ngh An

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

Ghi chú: Kinh phí chi trả không bao gồm phụ cấp khu vực hàng tháng.


Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

………. ngày ….. tháng ….. năm 2013
Giám đốc
(ký, đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download