hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 02/2012/TT-BNNPTNT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 02/2012/TT-BNNPTNT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Nông - Lâm - Ngư nghiệp,Về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, thủy sản dạng mắm và thủy sản khô

Thông tư số 02/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành Quy chuẩn công nghệ nhà nước về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phẩm.

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------------------

Số: 02 /2012/TT-BNNPTNT
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 5 2012

THÔNG TƯ
Ban hành Quy chuẩn công nghệ nhà nước về điều kiện bảo đảm an toàn
thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản
dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phẩm
––––––––––––––––––––

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn công nghệ ngày 29 tháng sáu 5 2006;
Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 5 2006;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng sáu 5 2010;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định như sau:

 

Điều một. Ban hành kèm theo Thông tư này 03 Quy chuẩn công nghệ nhà nước về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản:

1. Quy chuẩn công nghệ quốc gia: Cơ sở sản xuất nước mắm - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ký hiệu: QCVN 02 - 16: 2012/BNNPTNT

2. Quy chuẩn công nghệ quốc gia: Cơ sở sản xuất thủy sản khô - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ký hiệu: QCVN 02 - 17: 2012/BNNPTNT

3. Quy chuẩn công nghệ quốc gia: Cơ sở sản xuất sản phẩm thủy sản dạng mắm - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ký hiệu: QCVN 02 - 18: 2012/BNNPTNT

Điều hai. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này bãi bỏ khoản năm, khoản sáu Điều một Thông tư số 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn công nghệ nhà nước về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thuỷ sản.

2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ban hành.

3. Các quy định công nghệ áp dụng đối với các cơ sở nhỏ lẻ sản xuất sản phẩm thủy sản dạng mắm, cơ sở nhỏ lẻ sản xuất nước mắm và cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thủy sản khô trong 03 (ba) Quy chuẩn công nghệ nhà nước nêu tại Điều một có hiệu lực thi hành sau sáu tháng, kể từ ngày ban hành Thông tư này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, giả dụ có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn Phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Cục, Vụ, Viện, Trường Đại học thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, KHCN.
 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Bùi Bá Bổng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download