hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng tín dụng trung hạn, dài hạn, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng tín dụng trung hạn, dài hạn có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TRUNG HẠN, DÀI HẠN

Số: ..../........../HĐ

Số đăng ký tại NH: ...../........

- Căn cứ luật dân sự ngày 14/06/2005;

- Căn cứ Quy chế cho vay ban hành kèm theo Quyết định số 1627/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001và các văn bản sửa đổi bổ sung của Ngân hàng Nhà nước;

- Căn cứ giấy đề nghị vay vốn ngày .................

Hôm nay, ngày ..... tháng.... 5.......... Tại: .............................

Chúng tôi gồm có:

1- Bên cho vay: Ngân hàng.....................(sau đây gọi là Ngân hàng).

Địa chỉ: ............................................................................

Điện thoại: ................................ Fax:................

Do ông (bà): ............................. Chức vụ: .......................... làm đại diện.

2- Bên vay: ......................................................................... (sau đây gọi là Bên vay)

Địa chỉ: ..................................................................................

Điện thoại: ............................ Fax:................

Tài khoản tiền gởi VND số: ................. ...Tại Ngân hàng ...............................................

Tài khoản tiền gởi ngoại tệ số: ....................... Tại Ngân hàng ........................................

Do ông (bà): ................ Chức vụ: .............. làm đại diện, theo giấy uỷ quyền số ...... ngày.../.../........ của...................

Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn với các điều khoản sau:

Điều một. Số tiền vay

Ngân hàng cho Bên vay vay số tiền:.................................................

Bằng chữ..........................................................................................

Điều hai. Mục đích sử dụng tiền vay

Tiền vay được sử dụng để đầu tư cho dự án............................, cụ thể:........................

Điều 3. Thời hạn vay

Thời hạn vay kể từ ngày nhận món vay đầu tiên là .........tháng.

Điều 4. Lãi suất

1. Lãi suất VND:.......................... Lãi suất nợ quá hạn VND:..................................

2. Lãi suất .................................... Lãi suất nợ quá hạn là.........................................

Điều năm. Điều kiện rút vốn vay

1. Trước khi rút vốn vay, Bên vay phải:

- Cung cấp cho Ngân hàng hầu hết các hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan tới việc vay vốn;

- Hoàn thành thủ tục về bảo đảm tiền vay nói tại Điều 11 của Hợp đồng này.

2. Lập bảng kê rút vốn theo mẫu của Ngân hàng và được Ngân hàng ưng ý. Ngân hàng có thể ưng ý 1 phần hoặc toàn bộ số tiền được rút theo Bảng kê rút vốn và số tiền Ngân hàng phê duyệt rút vốn là khoản nợ chính thức của lần rút vốn đó.

3. Thời hạn rút vốn:

- Bên vay được rút vốn trong thời hạn......tháng kể từ khi Hợp đồng được ký kết. Trường hợp Bên vay muốn kéo dài thời hạn rút vốn, phải thông báo bằng văn bản và được Ngân hàng ưng ý.

- Ngân hàng sẽ thu phí cam kết sử dụng vốn trong trường hợp Bên vay không rút hết tiền vay theo Hợp đồng này với mức phí 0% trên số vốn không rút theo hợp đồng này.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download