hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 110/2010/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 110/2010/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Hướng dẫn việc xác nhận và thông quan xe thiết kế chở tiền thuộc phân nhóm 8705.10 tại Biểu thuế xuất khẩu

Thông tư số 110/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc xác nhận và thông quan xe giao diện chở tiền thuộc phân nhóm 8705.10 tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế du nhập ưu đãi. 

BỘ TÀI CHÍNH
-------------------

Số: 110/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 5 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc xác nhận và thông quan xe giao diện chở tiền thuộc phân
nhóm 8705.10 tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế du nhập ưu đãi
-----------------------------------------

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế du nhập số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 5 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng sáu 5 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng sáu 5 2005 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Hải quan; Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3899/VPCP-KTTH ngày 08/6/2010 về việc thuế xe ô tô giao diện chở tiền và trên cơ sở ý kiến hợp nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 5658/NHNN-PHKQ ngày 29 tháng bảy 5 2010;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác nhận và thông quan mặt hàng xe giao diện chở tiền thuộc phân nhóm 8705.10 tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế du nhập ưu đãi như sau:

Điều một. Điều kiện áp dụng.

Xe giao diện chở tiền được phân loại vào nhóm 87.05 giả dụ đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có xác nhận bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư này về bảo đảm tiêu chuẩn xe giao diện chở tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định (Giấy xác nhận ghi rõ số trang, các trang được đóng dấu giáp lai và lập thành 4 bản: 02 bản giao doanh nghiệp du nhập (01 bản để doanh nghiệp du nhập nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục du nhập, 01 bản để doanh nghiệp du nhập lưu), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lưu 02 bản).

2. Đối tượng sử dụng loại xe giao diện chở tiền là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức trực thuộc; Các Tổ chức Tín dụng; Kho bạc Nhà nước; Ngân hàng phát triển Việt Nam

Điều hai. Tổ chức thực hiện.

1. Doanh nghiệp du nhập xe giao diện chở tiền khi du nhập, ngoài các chứng từ quy định chung đối với hàng hóa du nhập cần xuất trình cho cơ quan hải quan xác nhận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đáp ứng tiêu chuẩn xe giao diện chở tiền theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Khoản một Điều một Thông tư này.

2. Chậm nhất là 3 tháng kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan, doanh nghiệp du nhập phải gởi cho Ngân hàng nhà nước Việt Nam bản photocopy hóa đơn bán hàng cho các đối tượng sử dụng loại xe giao diện chở tiền nêu tại khoản hai, Điều một Thông tư này có xác nhận của doanh nghiệp du nhập để Ngân hàng nhà nước Việt Nam lưu, theo dõi quản lý.

3. Các trường hợp không đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều một Thông tư này hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng, đổi thay đối tượng sử dụng thì phải thực hiện nộp thuế cho cơ quan Hải quan theo chủng loại du nhập tương ứng với mã số hàng hóa tại Biểu thuế du nhập ưu đãi và thuế suất thuế du nhập hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download