hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 38/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 38/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Nông - Lâm - Ngư nghiệp,

Thông tư số 38/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 5 2010 của Chính phủ về khuyến nông. 

BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------------------

Số: 38/2011/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 5 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP
ngày 08 tháng 01 5 2010 của Chính phủ về khuyến nông
____________________

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 5 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 5 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 5 2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn 1 số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông, như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn về nội dung, phương thức hoạt động khuyến nông; quản lý các chương trình, dự án từ nguồn kinh phí khuyến nông Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan tới việc tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình, dự án khuyến nông Trung ương.

Điều hai. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chương trình khuyến nông Trung ương là tụ hợp các dự án khuyến nông liên quan tới các lĩnh vực quy định tại điểm a khoản một Điều một của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 5 2010 của Chính phủ về khuyến nông phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn quốc.

2. Dự án khuyến nông Trung ương là 1 dự án cụ thể thuộc chương trình khuyến nông Trung ương, với các mục tiêu rõ ràng được thực hiện ở quy mô vùng, miền và nhà nước, cụ thể từ 3 tỉnh trở lên trong khuông thời gian xác định.

3. Nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên là nhiệm vụ khuyến nông cụ thể thực hiện thường xuyên hàng 5.

4. Mô hình trình diễn là 1 nội dung của dự án khuyến nông được thực hiện nhằm áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và/ hoặc tiến bộ về quản lý có quy mô phù hợp để làm mẫu nhân ra diện rộng.

5. Điểm trình diễn là cụ thể hoá của mô hình trình diễn ở 1 địa điểm tụ hợp với quy mô nhất mực.

6. Tổ chức chủ trì là tổ chức được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện dự án khuyến nông.

7. Cá nhân chủ nhiệm là người trực tiếp tổ chức thực hiện dự án khuyến nông. Cá nhân chủ nhiệm là người thuộc Tổ chức chủ trì và mỗi cá nhân chỉ được chủ nhiệm không quá hai dự án khuyến nông Trung ương tại 1 thời điểm.

8. Hội đồng tư vấn là Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập, có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ trưởng xác định danh mục chương trình, dự án khuyến nông; tuyển chọn, xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm dự án khuyến nông và nghiệm thu kết quả thực hiện dự án khuyến nông.

Hội đồng có bảy thành viên, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Tổng cục, Cục chuyên ngành, các uỷ viên gồm đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Vụ Tài chính và 3 chuyên gia thuộc chuyên ngành liên quan. Số người của Tổ chức chủ trì tham gia Hội đồng không quá 01 người và không phải là Chủ nhiệm dự án.

Hội đồng tư vấn hoạt động theo quy chế như các Hội đồng khoa học do Bộ trưởng thành lập.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download