hoặc
Tài liệu học tập Công văn về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015 - 2016 tại Hà Nội số 4840/SGD&ĐT-QLT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015 - 2016 tại Hà Nội số 4840/SGD&ĐT-QLT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo,Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2015-2016

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng GD&ĐT, các trường THCS trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND Thành phố Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015-2016...

Thông tin tuyển sinh vào lớp sáu tại Hà Nội

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 4840/SGD&ĐT-QLT

V/v: Tuyển sinh vào lớp sáu 5 học
2015 – 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 5 2015

Kính gửi: - UBND các quận, huyện, thị xã;
                            - Các Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Công văn số 2497/UBND-VX ngày 17 tháng 4 5 2015 của UBND Thành phố về việc tuyển sinh các cấp học năm học 2015 – 2016, với nội dung yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã khẩn trương hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các văn bản của Bộ GD&ĐT: ngày 18/4/2014 ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; ngày 03/11/2014 về chấn chỉnh dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học; ngày 17/3/2015 về việc không thi tuyển sinh vào lớp sáu.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng GD&ĐT, các trường THCS trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND Thành phố Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015-2016. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả các trường THCS trên địa bàn Thành phố tuyển sinh vào lớp sáu theo phương thức xét tuyển. Tuyệt đối không được công ty khảo sát học sinh đầu năm học, không công ty thi tuyển sinh vào lớp sáu năm học 2015-2016./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • UBND Thành phố (để b/c);
  • Lưu VT, QLT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Văn Đại

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download