hoặc
Tài liệu học tập Quyết định mở thủ tục phá sản (mẫu 1), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định mở thủ tục phá sản (mẫu 1) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,

Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4 5 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

TOÀ ÁN NHÂN DÂN..........(1)
-------------------------


Số:....../......./QĐ-MTTPS(2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

......, ngày...... tháng....... 5....

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN..............................

Căn cứ vào Điều 8 và Điều 28 của Luật phá sản;

Sau khi xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của......................................(3)

Địa chỉ:....................................................................................(4)

Đối với:...................................................................................(5)

Thụ lý số......../......../PS-TL ngày........ tháng........ 5....................(6)

Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan tới yêu cầu mở thủ tục phá sản;

Xét thấy có các căn cứ chứng minh ..................................................................(7) lâm vào tình trạng phá sản,

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Mở thủ tục phá sản đối với............................................................................(8)

Địa chỉ:..............................................................................................................(9)

2. Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản:.........................................(10)

- Ông (Bà)........................................................................................................(11)

- ............................................................................................................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download