hoặc
Tài liệu học tập Mẫu đơn xin vào học lớp 6, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu đơn xin vào học lớp 6 có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giáo dục - Đào tạo,Đơn xin nhập học cho học sinh lớp 6

Đơn xin nhập học lớp sáu khi học sinh đã tốt nghiệp bậc tiểu học, dựa trên nhu cầu tuyển sinh vào lớp sáu của trường nào đó để nộp đơn xin vào học. Mời độc giả tải mẫu Đơn xin học lớp sáu dưới đây để tham khảo thêm.

Đơn xin nhập học lớp 6

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS - THPT........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phú
c
----------------------------

Số đơn: .......

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6 

NĂM HỌC 20... – 20...

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường TRUNG HỌC THCS-THPT........................................

Em tên là: .........................................................................Nam, Nữ:........................................................

Sinh ngày: ......./......./......Tại (quận, TP) ......................................................Dân tộc:.................................

Hiện ngụ tại số: ....................Đường: ........................Phường: ..................Quận: .....................................

Hộ khẩu thường trú: .................................................................Điện thoại: ...............................................

Họ và tên cha: .........................................................................................................................................

Nghề nghiệp: ..................................................................Điện thoại………................…………….................

Họ và tên mẹ: ..........................................................................................................................................

Nghề nghiệp: .................................................................Điện thoại…….................……………….................

Đã học lớp năm tại trường tiểu học …………….....… Quận/Huyện:………….....…. TP: …….......…................…..

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…

Mẫu đơn xin vào học lớp sáu, lớp 8

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..............................(từ cấp Quận/Huyện trở lên):

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Em làm đơn này xin được nhập học lớp sáu tại trường TRUNG HỌC THCS - THPT...............................................

Khi được vào học em hẹn sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trường.

Ngày ..... tháng ...... 5 20…...

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)

Họ và tên ................................

Học sinh ký tên

Họ và tên .........................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download