hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 1683/2012/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 1683/2012/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Duyệt giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 13/NQ-CP và Quyết định 2093/QĐ-TTg

Quyết định 1683/2012/QĐ-UBND phê chuẩn giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 13/NQ-CP và Quyết định 2093/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

----------------
Số: 1683/QĐ-UBND
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Yên Bái, ngày 05 tháng 12 5 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT THEO NGHỊ QUYẾT 13/NQ-CP NGÀY 10/5/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ QUYẾT ĐỊNH 2093/QĐ-TTG NGÀY 23/11/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 5 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 5 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 5 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về 1 số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất buôn bán, hỗ trợ thị trường;

Căn cứ Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong 5 2011 và 5 2012 đối với 1 số tổ chức kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính; Thông tư 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hịên việc miễn, giảm, gia hạn 1 số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ;

Căn cứ công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số: 2063/TTr-CT ngày 19 tháng 10 5 2012 về giảm tiền thuê đất đợt I cho các tổ chức thuê đất trên địa bàn tỉnh 5 2011 và 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê phê chuẩn số tiền thuê đất được giảm đợt I cho các tổ chức thuê đất trên địa bàn tỉnh 5 2011 và 2012 là: 48 doanh nghiệp, gồm 108 điểm thuê đất. Tổng số tiền thuê đất giảm là: sáu.120.739.214 đồng (Sáu tỷ, 1 trăm 2 mươi triệu, 7 trăm ba mươi chín nghìn, 2 trăm mười bốn đồng).

Trong đó:

- Giảm theo QĐ số 2093/QĐ-TTg: 3.570.836.109 đồng.

+ Năm 2011: một.573.000.119 đồng.

+ Năm 2012: một.997.835.990 đồng.

- Giảm theo Nghị quyết số 13/NQ-CP: hai.549.903.105 đồng.

(Chi tiết tổ chức,diện tích, số tiền thuê đất tới từng điểm thuê đất của các tổ chức theo Phụ lục đính kèm ).

Điều hai. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm Ban hành quyết định giảm tiền thuê đất cho từng trường hợp cụ thể và hướng dẫn, chỉ đạo các Chi cục Thuế tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- T.T Tỉnh ủy;
- T.T HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đ/c PCT TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Công báo tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT-TC, TNMT.

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 


Phạm Duy Cường

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download