hoặc
Tài liệu học tập Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi - Mẫu số 03-3A/TNDN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi - Mẫu số 03-3A/TNDN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm

Mẫu số 03-3A/TNDN: Thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở buôn bán thành lập mới từ dự án đầu tư và cơ sở buôn bán di chuyển địa điểm.

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI
Đối với cơ sở buôn bán thành lập mới từ dự án đầu tư và
cơ sở buôn bán di chuyển địa điểm
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN 5 …)
Kỳ tính thuế: từ ………….. tới ……………
--------------

Tên người nộp thuế: .................................................

Mã số thuế

Tên đại lý thuế (nếu có): ..........................................................

Mã số thuế

A. Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế:

1. Điều kiện ưu đãi:

 Doanh nghiệp sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư.

 Doanh nghiệp di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê phê chuẩn.

 Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

 Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực đặc thù ưu đãi đầu tư.

 Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào nghành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 24/2008/NĐ-CP.

 Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào địa bàn thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

 Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư vào địa bàn thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

 Doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa hoặc có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa.

 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, Quỹ tín dụng nhân dân.

 Ưu đãi theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

 Ưu đãi khác.

2. Mức độ ưu đãi thuế:

2.1- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi: .......%.

2.2- Thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi ...... 5, kể từ 5 .......

2.3- Thời gian miễn thuế ........ 5, kể từ 5 ........

2.4- Thời gian giảm 50% số thuế phải nộp: ......... 5, kể từ 5 .......

B. Xác định số thuế được ưu đãi:

STT  Chỉ tiêu  Mã số Số tiền 
 (1)  (2)  (3) (4) 
 3  Xác định số thuế TNDN chênh lệch do doanh nghiệp hưởng thuế suất ưu đãi    
 3.1  Tổng thu nhập tính thuế được hưởng thuế suất ưu đãi  [1]  
 3.2  Thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi   [2]  
 3.3  Thuế TNDN tính theo thuế suất phổ thông (25%)  [3]  
 3.4  Thuế TNDN chênh lệch ([4] = [3] - [2])  [4]  
 4  Xác định số thuế được miễn, giảm trong kỳ tính thuế    
 4.1  Tổng thu nhập tính thuế được miễn thuế hoặc giảm thuế  [5]  
 4.2  Thuế suất thuế TNDN ưu đãi áp dụng (%)  [6]  
 4.3  Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp  [7]  
 4.4  Tỷ lệ thuế TNDN được miễn hoặc giảm (%)  [8]  
 4.5  Thuế TNDN được miễn, giảm  [9]  

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:......

Ngày ......... tháng ........... 5 ..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download