hoặc
Tài liệu học tập Công văn 767/VPCP-KGVX, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 767/VPCP-KGVX có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Về chế độ phụ cấp đặc thù đối với người làm trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc

Công văn 767/VPCP-KGVX về chế độ phụ cấp đặc thù đối với người làm trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành.

 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

---------------
Số: 767/VPCP-KGVX
V/v chế độ phụ cấp đặc thù đối với người làm
trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 10 tháng hai 5 2012

                   Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét yêu cầu của Ủy ban Dân tộc (Tờ trình số 40/TTr-UBDT ngày 27 tháng 12 5 2011) về dự thảo Quyết định quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban Dân tộc nghiên cứu về sự cần thiết, tính hợp lý của chế độ phụ cấp đối với người trực tiếp làm việc trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước để đưa vào Đề án cải cách hành chính lương bổng, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công công đoạn 2012 - 2020.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT; các Vụ: PL, KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). Nh.

 BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 (đã ký)

Vũ Đức Đam 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download