hoặc
Tài liệu học tập Thư mời của phòng công chứng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thư mời của phòng công chứng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Sở Tư pháp
Thành phố ............

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ........

Số:........../..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-------------------

 Tp............, ngày..........tháng.......5.........

THƯ MỜI

Kính gửi: Ông/Bà ...............................

Phòng Công chứng số.........thành phố............. mời:....................

Đến Phòng Công chứng số.....thành phố....................... số:......đường:.......phường:...........quận:...................

Vào lúc: ………giờ, ngày:….. tháng:……. năm:………

Để Phòng Công chứng số......xem xét, giải quyết về việc:.............................

Gặp Ông (Bà) .................................

Khi đi Ông (Bà) vui lòng mang theo toàn bộ giấy tờ có liên quan và Thư mời này. 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download