hoặc
Tài liệu học tập Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Xuất - Nhập khẩu,

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------------

Số :…/....

V/v: cấp giấy phép nhập cảng súng,
đạn thể thao

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

..., ngày ... tháng ... 5 ...

Kính gửi: Bộ Công Thương

- Tên thương nhân:..............................................

- Địa chỉ:..............................................................

- Điện thoại:............................    Fax:.......................

- GCNĐK kinh doanh/GCNĐK doanh nghiệp/GCN đầu tư số: .................

Đề nghị Bộ Công Thương cấp Giấy phép nhập cảng súng, đạn thể thao quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 5 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và Thông tư số ..../2011/TT-BCT ngày ....tháng....5 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, yếu tố về lô hàng như sau:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

1

…………

2

…………

…………

1. Quyết định phê chuẩn y kế hoạch nhập cảng số… ngày… tháng… năm… của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Thời gian dự định làm thủ tục nhập khẩu: (Từ ngày… tháng… năm… tới ngày… tháng… năm… )

 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download