hoặc
Tài liệu học tập Đăng ký áp dụng nộp thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán - Mẫu số 15/ĐK-TNCN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đăng ký áp dụng nộp thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán - Mẫu số 15/ĐK-TNCN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Mẫu khai thuế TNCN

Mẫu số 15/ĐK-TNCN: Đăng ký áp dụng nộp thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán như sau:

Mẫu số: 15/ĐK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------- 

ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG NỘP THUẾ
ĐỐI VỚI CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Cục Thuế (Chi cục Thuế) ……………………………………………

1. Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………...……………………

2. Mã số thuế: 

3. Số CMND/hộ chiếu:................................... Ngày cấp: ................................. Nơi cấp: .....................

4. Địa chỉ thường trú: ……………………………..……………………………………………………………………

Tôi đăng ký nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán theo mức thuế suất 20% cho 5 …….

Ngày …… tháng …… 5 ...……

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download