hoặc
Tài liệu học tập Công văn 4120/VPCP-QHQT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 4120/VPCP-QHQT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Tham gia thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng được Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ

Công văn 4120/VPCP-QHQT về tham gia thực hiện dự án hỗ trợ công nghệ vùng được Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Số: 4120/VPCP-QHQT
V/v tham gia thực hiện dự án HTKT  vùng do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 5 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tờ trình số 2792/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng năm 5 2013) về việc tham gia thực hiện Dự án hỗ trợ công nghệ (HTKT) vùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tham gia thực hiện Dự án HTKT vùng “ Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho các thành phố tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng” do Quỹ Phát triển Bắc Âu (NDF) trợ giúp không hoàn lại ủy thác qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan mối lái về hợp tác Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, thông báo cho ADB về việc Việt Nam đồng ý tham gia thực hiện dự án HTKT nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
- các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). AT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)


Vũ Đức Đam

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download