hoặc
Tài liệu học tập Công văn 2452/LĐTBXH-LĐTL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 2452/LĐTBXH-LĐTL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Giải quyết trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã nghỉ hưu khi chấm dứt hợp đồng lao động

Công văn 2452/LĐTBXH-LĐTL 5 2013 giải quyết trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã nghỉ hưu khi chấm dứt hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Số: 2452/LĐTBXH-LĐTL
V/v giải quyết trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã nghỉ hưu khi chấm dứt hợp đồng lao động

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 5 2013

Kính gửi:

Công ty liên doanh Sakura Hanoi Plaza - Khách sạn Nikko Hà Nội
(Số 84 Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số HR/13/06/02 ngày 24/6/2013 của Công ty liên doanh Sakura Hanoi Plaza - Khách sạn Nikko Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã nghỉ hưu khi chấm dứt hợp đồng lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động 5 2012 thì khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại các khoản một, hai, 3, năm, sáu, bảy, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật lao động 5 2012. Bộ luật Lao động 5 2012 không có quy định phân biệt đối với người lao động đã hoặc chưa nghỉ hưởng chế độ hưu trí. Vì vậy, đối với trường hợp người lao động đã nghỉ hưởng chế độ hưu trí mà làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên theo chế độ hợp đồng lao động, khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo đúng quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download