hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 1880/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 1880/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lĩnh vực khác,Về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: A Vương, Đắk Mi 4 và Sông Tranh 2 trong mùa lũ hàng năm

Quyết định số 1880/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: A Vương, Đắk Mi 4 và Sông Tranh hai trong mùa lũ hàng 5. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------

Số: 1880/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ:
A Vương, Đắk Mi 4 và Sông Tranh hai trong mùa lũ hàng năm
-------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng năm 5 1998;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 20 tháng 3 5 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 5 2000;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 5 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 5 2006 của Chính phủ về việc quy định yếu tố 1 số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 5 2000;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 5 2003 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 5 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Căn cứ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 5 2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;

Xét yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: A Vương, Đắk Mi 4 và Sông Tranh hai trong mùa lũ hàng 5.

Điều hai. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các hồ thủy điện: Đắk Mi 4, Sông Tranh hai khi hoàn thành, đưa vào sử dụng vận hành theo quy trình này.

3. Bãi bỏ các quy định liên quan tới việc vận hành, điều tiết các hồ chứa: A Vương, Đắk Mi 4 và Sông Tranh hai trái với quy trình này. Các quy trình vận hành hồ chứa ban hành cho riêng từng hồ phải được sửa đổi bổ sung phù hợp với Quyết định này.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông chuyên chở, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Nam, Đà Nẵng; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;
- Ban Quản lý Dự án thủy điện 3;
- Ban Quản lý dự án nhà máy thủy điện Đắk Mi 4;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, TH, KGVX, ĐP, NC, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).XH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Hoàng Trung Hải

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download