hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1469/TCHQ-TXNK, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1469/TCHQ-TXNK có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Thuế bảo vệ môi trường

Công văn 1469/TCHQ-TXNK về vướng mắc về chính sách thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 1469/TCHQ-TXNK
V/v thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 5 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam).
(Đường 15, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận bảy, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 03/13/HCD ngày 18/03/2013 của Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam) vướng mắc về chính sách thuế bảo vệ môi trường, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 18/03/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BTC hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường (không truy hỏi thu giả dụ chưa nộp) đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Do đó, để giải quyết vấn đề Công ty nêu, đề nghị Công ty nghiên cứu Thông tư số 30/2013/TT-BTC nêu trên và liên hệ với cơ quan hải quan địa phương nơi mở tờ khai để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hatchando (Việt Nam) được biết.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hải Trang

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download