hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 3888/2012/QĐ-BTP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 3888/2012/QĐ-BTP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Dịch vụ Pháp lý,Kế hoạch năm 2013 thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho nguời khuyết tật

Quyết định 3888/2012/QĐ-BTP về Kế hoạch 5 2013 thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho nguời khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

BỘ TƯ PHÁP
---------
Số: 3888/QĐ-BTP
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 5 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2013 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng sáu 5 2010;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn y Đề án trợ giúp người khuyết tật công đoạn 2012 - 2020;

Xét yêu cầu của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch 5 2013 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho nguời khuyết tật.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Thủ trưởng các công ty thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (để p/h);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)


Nguyễn Thúy Hiền

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download