hoặc
Tài liệu học tập Thông báo 24/2013/TB-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông báo 24/2013/TB-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất cho đơn vị thuộc Bộ theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg

Thông báo 24/2013/TB-BTC về ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về tiếp tục thực hiện công tác xếp đặt lại, xử lý nhà, đất cho doanh nghiệp thuộc Bộ theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
--------
Số: 24/QĐ-BTC
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 5 2013

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO BỘ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG TÁC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG

Xét đề nghị của Vụ Kế hoạch - Tài chính tại Tờ trình ngày 05/12/2012, để hoàn thành dứt điểm công tác xếp đặt lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước cho các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Hoàn thành dứt điểm việc quyết định xếp đặt lại, xử lý nhà, đất cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn 05 tỉnh trong tháng 01/2013:

- Giáo Cục Quản lý công sản khẩn trương thẩm tra trình Bộ Tài chính phê ưng chuẩn phương án xếp đặt lại, xử lý nhà, đất thuộc Bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Vĩnh Long, Đồng Nai.

- Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, các cơ quan liên quan thuộc tỉnh Lâm Đồng, Thừa Thiên - Huế để xử lý các vướng mắc, tồn tại và hoàn thiện số liệu nhà, đất và phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Thừa Thiên - Huế để trình Bộ Tài chính (qua Cục Quản lý công sản) xem xét, phê ưng chuẩn.

Căn cứ kết quả xếp đặt lại, xử lý nhà, đất được ưng chuẩn, Vụ Kế hoạch - Tài chính trình Bộ thông báo phương án được ưng chuẩn theo quy định.

2. Đối với các phương án xếp đặt lại, xử lý nhà, đất cho các cơ quan, doanh nghiệp trên các địa bàn tỉnh, thành phố đã được cấp thẩm quyền phê duyệt:

- Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện kiểm tra, rà soát các cơ sở nhà, đất theo phương án xếp đặt lại, xử lý nhà đất đã được Bộ phê ưng chuẩn và tổng hợp kết quả báo cáo Bộ.

- Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc khuôn khổ quản lý thực hiện kiểm tra, rà soát các cơ sở nhà, đất theo phương án xếp đặt lại, xử lý nhà đất đã được phê ưng chuẩn, tổng hợp kết quả thực hiện của các doanh nghiệp trực thuộc và báo cáo Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính).

- Giao Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, rà soát các cơ sở nhà, đất theo phương án xếp đặt lại, xử lý nhà đất đã được phê duyệt; thực hiện xử lý tài sản hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định về phân cấp quản lý, xử lý tài sản của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính đôn đốc các doanh nghiệp triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp trình Bộ để Tổng kết công tác xếp đặt lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước cho các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2013.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ xin thông báo để các doanh nghiệp được biết và triển khai thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ KHTC;
- Các doanh nghiệp thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP. (15b)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Đức Chi

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download