hoặc
Tài liệu học tập Chương trình hành động thực hiện định hướng phát triển thống kê Việt Nam đến năm 2010, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 1.80 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Chương trình hành động thực hiện định hướng phát triển thống kê Việt Nam đến năm 2010 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm khoi nganh kinh te,thi truong chung khoan,
Ðể tạo cơ sở phát triển Thống Kê Việt Nam, ngày 21 tháng 10 5 2002, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê chuẩn Ðịnh hướng phát triển Thống Kê Việt Nam tới 5 2010 với mục tiêu: Thống kê Việt Nam đổi mới cả về nội dung và hình thức nhằm cung cấp kịp thời thông báo kinh tế-xã hội toàn bộ về nội dung và toàn diện về khuôn khổ, tin cậy về chất lượng nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu của Ðảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đáp ứng ngày càng toàn bộ, thuận lợi nhu cầu sử dụng thông báo của những đối tượng khác; đưa thống kê Việt Nam đạt trình độ thống kê hiện đại của những nước trong khu vực và phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần tích cực vào việc thực hiện lịch trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Mục tiêu chung nói trên được yếu tố hoá thành những chỉ tiêu cụ thể sau: - Trên cơ sở cải tiến phương pháp thu thập, xử lý, tổng hợp, lưu giữ và rộng rãi thông báo thống kê và tổ chức tốt công tác phân tích, dự báo thống kê kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm thông báo đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông báo của những loại đối tượng sử dụng thông báo khác nhau. - Môi truờng pháp lý cho công tác thống kê được củng cố và tăng cường. - Trên cở sở đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phương pháp luận, chế độ báo cáo và đIều tra thống kê được đổi mới và hoàn thiện. - Công nghệ thông báo được phát triển và ứng dụng rộng rãi trong công tác thống kê. - Bộ máy tổ chức được củng cố và hoàn thiện. Ðội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo có chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển công tác thống kê. - Cơ sở vật chất công nghệ cho công tác thống kê được tăng cường, bảo đảm điều kiện cần thiết cho việc phục vụ ngày càng tốt hơn những nhu cầu thông báo của những đối tượng sử dụng khác nhau. - Công tác hợp tác quốc tế về thống kê được mở rộng để tiếp cận công nghệ mới và tranh thủ sự giúp đỡ, chủ động hội nhập quốc tế. Ðể thực hiện chiến thắng định hướng phát triển thống kê theo quyết định của thủ tướng chính phủ nhằm đạt được những mục đích nói trên, từ nay tới 2010, thống kê nhà nước gồm hệ thống thống kê tập trung và thống kê những Bộ, ngành cần khẩn trương xây dựng và từng bước triển khai những chương trình sau đây:
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download