hoặc
Tài liệu học tập Giấy ủy quyền sử dụng xe máy, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giấy ủy quyền sử dụng xe máy có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Biểu mẫu hành chính

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Giấy ủy quyền sử dụng xe máy dành cho cá nhân là người có quan hệ đặc trưng với người được ủy quyền cho mượn dụng cụ sử dụng và hai bên tự chịu mọi trách nhiệm khi có tranh chấp phát sinh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

-  Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-  Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

........., ngày    tháng    5 2012 ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: ..................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................

Số CMND: ........... cấp ngày: ................ nơi cấp: ..................................

Quốc tịch: Việt Nam.

Quan hệ: Là con ruột của người được ủy quyền.

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: ..................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................

Số CMND: ........... cấp ngày: ................ nơi cấp: ..................................

Quốc tịch: Việt Nam.

Quan hệ: Là ..............của người ủy quyền.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Ủy quyền sử dụng dụng cụ xe máy.............Biển kiểm soát ........giấy đăng kí lần đầu số..........do công an tỉnh ...............cấp ngày ..............

IV. CAM KẾT

-   Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

-   Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do 2 bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, lưu văn phòng công chứng 01 bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

  

..............................

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

  

.................................

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

            Download file biểu mẫu để biết thêm chi tiết

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download