hoặc
Tài liệu học tập Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

Văn bản yêu cầu cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài - Mẫu số 6: Ban hành kèm theo  ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành 1 số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(ENTERPRISE/ORGANIZATION)

Số (No): ……../……..-…….
V/v yêu cầu cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.
Suggestion for issuance of work permit for foreign employee

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness

......., ngày ..... tháng ..... 5 ........

......., date ....... month .......year ......

Kính gửi: .....................................................................................................

To: .............................................................................................................

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: ........................................................................................................

Name of enterprise/organization:

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức: ………………………………………………………………..

Form of enterprise/organization:

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ………………………..…… người.

Total of employee:

Trong đó số lao động nước ngoài là: ……………………………………………………… người.

Number of foreign employees:

4. Địa chỉ: ..............................................................................................................................

Address:

5. Điện thoại: ..........................................................................................................................

Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: .....................................................................................

Permission for business (No):

7. Cơ quan cấp: .......................................................................Ngày cấp: ..................................

Place of issue ............................................... Date of issue ......................................................

8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ..............................................................................................

Fields of business:

Đề nghị: .................................................... cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

Suggestion: ................ issuance of work permit for foreign employee, the detail as below.

9. Họ và tên: ......................................................................... 10. Nam (M) Nữ (F) .........................

Full name:

11. Ngày, tháng, 5 sinh: .............................................................................................................

Date of birth (DD-MM-YY):

12. Quốc tịch hiện nay: ....................................................................................................................

Nationality:

13. Số hộ chiếu ................................................................................ 14. Ngày cấp: ............................

Passport number ............................... Date of issue .........................................................

15. Cơ quan cấp: .......................................................................... 16. Thời hạn hộ chiếu: ..................

Issued by ....................................... Date of expiry ...............................................

17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): .......................................................................................................

Professional qualification (skill):

18. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: ...................................................................................................

Working at enterprise, organization:

19. Địa điểm làm việc: ..............................................................................................................................

Working place:

20.Vị trí công việc: ...................................................................................................................................

Job assignment:

21. Thời hạn làm việc từ ngày .......... tháng ........... 5 ........... tới ngày ........... tháng ........... 5 ......

Period of work from ............................................................................. to .........................................

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Education and Qualifications

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
Working period

22. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

First working place:

Vị trí công việc: .............................................................................................................................

Job assignment:

Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../.......... tới ngày: .........../.........../.....................................

Period of work from .................... To .....................

- Nơi làm việc lần 2: ………………………………………………………………………………….

- Nơi làm việc lần: ........................................................................................................................

- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ...........................................................................................

Last or current working place:

+ Vị trí công việc: ...........................................................................................................................

Job assignment:

+ Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../.......... tới ngày: .........../.........../...................................

Period of work from ................................................. To ...................................................................

III. THÔNG TIN KHÁC
Other information

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: ……………………….....

Professional qualification (skill) of foreign employee meet the requirements of the assigned positions:

24. Lý do ông (bà) ............................................................. làm việc tại Việt Nam: ..............................

The reasons for Mr. (Ms.) ............................................................. working in Vietnam ........................

25. Mức lương: ……………………..VNĐ.

Wage/Salary:

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ………………………………………………………………

Times of residence in Viet Nam: ..................times.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
On behalf of enterprise/organization
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature and stamp)

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm mẫu văn bản sau: Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài - Mẫu số 8.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download