hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 14/2010/TT-BTNMT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 14/2010/TT-BTNMT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài nguyên - Môi trường,Quy định về quy trình dự báo lũ

Thông tư số 14/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về quy trình dự báo lũ.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------------------------

Số: 14/2010/TT-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định về quy trình dự báo lũ
______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 5 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ;

Xét yêu cầu của Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH:

Điều một. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về quy trình theo dõi, phân tích, dự báo lũ trên các hệ thống sông trong lãnh thổ Việt Nam.

2. Thông tư này áp dụng đối với:

a) Tổ chức, cá nhân thực hiện công tác dự báo lũ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Tổ chức, cá nhân được phép thực hiện dự báo lũ trong lãnh thổ Việt Nam căn cứ các quy định tại Thông tư này và điều kiện, khả năng thực tế của mình để áp dụng phù hợp.

Điều hai. Theo dõi, phát hiện nguyên nhân hình thành lũ

1. Các dấu hiệu xuất hiện lũ

a) Có hình thế thời tiết gây mưa, lũ.

b) Mưa lớn xảy ra liên tục và trên diện rộng với lượng mưa trung bình lưu vực có khả năng sinh lũ.

c) Đã xuất hiện lũ tại các trạm tuyến trên.

d) Cường suất lũ tại vị trí dự báo tăng lên.

2. Theo dõi, phát hiện lũ

a) Khi lũ lên mức báo động I và có khả năng lên báo động II tại 1 trong các sông chính toàn quốc, người thực hiện dự báo lũ (sau đây gọi là dự báo viên) báo cáo với người có thẩm quyền liên quan.

b) Khi lũ lên trên mức báo động II và có khả năng lên mức báo động III, dự báo viên báo cáo ngày một lần với người có thẩm quyền liên quan bằng văn bản.

c) Khi lũ đạt mức báo động III và còn tiếp tục lên nhanh, dự báo viên báo cáo ngày hai lần với người có thẩm quyền liên quan bằng văn bản.

d) Khi phát hiện mực nước những hồ chứa đã xấp xỉ mực nước dâng bình thường và dự báo lưu lượng đến những hồ chứa tiếp tục tăng nhanh hoặc lũ do tan vỡ đê, đập, mưa cực lớn đột xuất có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội thì dự báo viên và người có thẩm quyền liên quan phải ra ngay bản tin thông báo lũ đặc biệt nguy hiểm.

đ) Sau khi ra bản tin, dự báo viên phải tiếp tục theo dõi để nhận định về mức độ lũ tiếp theo.

3. Trực lũ

Khi có lũ hoặc dự báo có khả năng xảy ra lũ, công ty làm dự báo phải công ty trực lũ.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download