hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2015 trường THPT Tân Yên số 2, Bắc Giang, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2015 trường THPT Tân Yên số 2, Bắc Giang có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 11,Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11 có đáp án

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 11 5 2015 trường THPT Tân Yên số hai, Bắc Giang có đáp án giúp các bạn học sinh ôn tập cuối 5 hiệu quả và củng cố lại kiến thức đã học trên lớp trong chương trình Tiếng Anh lớp 11. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 11 5 2015

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT TÂN YÊN SỐ 2

 

 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn: Tiếng Anh lớp 11 (Thời gian làm bài: 45 phút)

(Học sinh làm bài trực tiếp vào tờ đề thi này)

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others. (1 pt)

1. A. Manned            B. Bribed            C. Received               D. Launched

2. A. Swim               B. Sweater          C. Answer                 D. Swallow

3. A. Fuels               B. Bars               C. Sports                  D. Views

4. A. Admire            B. Avid                 C. Discard                D. Fishing

Answers: một. _________ hai. _________ 3. _________ 4. _________

II. Choose the best answer by circling A, B, C or D to complete the sentences. (2.năm pts)

1. Tan Yen No2 high school has a spacious and beautiful school yard .

A. large                  B. cramped            C. small                  D. narrow

2. Hoa went to school late this morning, __________.

A. doesn’t she        B. didn’t she          C. wasn’t she           D. didn’t Hoa

3. Some species of animals are in danger of becoming __________.

A. polluted             B. plentiful             C. unlimited              D. extinct

4. Eight-year-old bride is the name of the film _________ I like very much.

A. which               B. who                   C. Ø                         D. A&C

5. Water polo, swimming, diving and water skiing are all ________ sports.

A. dangerous        B. nice                  C. aquatic                  D. new

6. Because our source of fossil fuels are becoming exhausted, we must find _______ sources of energy.

A. alternative         B. expensive         C. cheap                    D. limited

7. It was at this school _______ I met my wife.

A. who                 B. that                   C. whose                   D. where

8. This school is only for children __________ first language is Vietnamese.

A. who                 B. whom                C. which                    D. whose

9. Minh: “I will have an English test tomorrow.” Lan: “_______”

A. Good luck!       B. Be careful.         C. Congratulations.     D. Good bye.

10. There are some hobbies that I indulge _______ for a while.

A. on                  B. at                       C. in                          D. with

Answers: một. _______ hai. _______ 3. _______ 4. ________ năm. _______

               6. _______ bảy. _______ 8. _______ 9. _________ 10. _____

Đáp án đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 11 5 2015

I. (0.25 pt each correct answer)

1. D. Launched           hai. C. Answer             3. C. Sports            4. A. Admire

II. (0.25 pt each correct answer)

1. A. large

2. B. didn’t she

3. D. extinct

4. D. A&C

5. C. aquatic sáu. A. alternative

7. B. that

8. D. whose

9. A. Good luck! 10. C. in

III. (0.25 pt each correct answer)

1. to fly 4. was

2. built năm. couldn’t/ could not

3. waiting sáu. was made

IV. (0.năm pt each correct answer)

1. (It was celebrated) from November 12 to 27, 2010.

2. 9,704 athletes (took part in the Games).

3. Yes, it was.

4. No, it didn’t.

V. (0.năm pt each correct answer)

1. Loi, who got the first prize in Bac Giang’s mathematics exam for gifted students, is my close friend.

2. The picture at which she was looking was wonderful.

3. Lan is said to be a very intelligent girl.

4. It was the girl that received a special gift from her boyfriend.

VI.

1. Nội dung: (0,năm pt)

  • Đúng chủ đề, đúng hình thức của 1 đoạn văn, ý rõ ràng.
  • Logic, hợp lý, có sự liên kết giữa các phần.

2. Ngôn ngữ, trình bày: (0,năm pt)

  • Đúng ngữ pháp, từ vị phù hợp phong phú.
  • Có sáng tạo, viết sạch sẽ, có ý tưởng tuy vẫn còn 1 số lỗi sai ngữ pháp.

3. Trừ điểm:

  • 04 lỗi từ vị, chính tả,..: trừ 0,25
  • 02 lỗi ngữ pháp, cấu trúc: trừ 0,25
  • Viết ít hơn số từ quy định: trừ 0,25
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download