hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát:

 1. Trình tự thực hiện:

- Người nộp thuế đã được cơ thuế quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế nhưng Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát thì người nộp thuế phải làm văn bản đề nghị cơ thuế quan cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, văn bản này gởi cho cơ thuế quan trực tiếp quản lý người nộp thuế.

2. Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại hội sở cơ thuế quan cấp: Chi cục Thuế.

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- , trong đó nêu rõ tên, địa chỉ, mã số thuế, nguyên nhân mất, nơi mất, đề nghị cấp lại và cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế.

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế bị rách, nát.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Cơ thuế quan thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng nhận.

7. Phí, lệ phí (nếu có):

- Không.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 

- .

9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Quản lý thuế.

- Thông tư của Bộ Tài chính số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng bảy 5 2007 về việc hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

(Kích nút Tải về để tải các căn cứ pháp lý này)

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế như sau:

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế/mã số thuế cá nhân/thông báo mã số thuế ban hành kèm theo ngày 22 tháng 05 5 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

                                                                                        ………, ngày …… tháng …… 5 …… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THẺ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN/
THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ 

Kính gửi: ………………………………………………….............

1. Tên doanh nghiệp, cá nhân (ghi theo đăng ký thuế): ………………………………………......................

…………………………………………………….………………………………………..............................

2. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………...........................

3. Địa chỉ hội sở chính (ghi theo đăng ký thuế): …..……………………………………......................

4. Lý do đề nghị cấp lại: ……………………………......................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm về việc khai báo và sử dụng mã số thuế./

 Ghi chú:
- Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  buôn bán không cần đóng dấu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download