hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục đăng ký khai tử, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục đăng ký khai tử có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hôn nhân - Gia đình,

Thủ tục đăng ký khai tử như sau:

1) Trình tự thực hiện:

- Thân nhân của người đã mất nộp hồ sơ theo quy định tại phòng 1 cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bộ phận hấp thu và trả kết quả kiểm tra hồ sơ và chuyển cho cán bộ Tư pháp hộ tịch xem xét và giải quyết. Cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai tử và giấy chứng tử.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký đóng dấu và cấp cho đương sự một bản chính. Bản sao GCT cấp theo yêu cầu của người đi khai tử.

Trong trường hợp người đi khai tử chưa nộp đủ hồ sơ theo quy định hoặc cần phải xác minh thì cán bộ tư pháp hộ tịch viết phiếu hứa ngày giải quyết và trả kết quả.

- Nhận kết quả tại (bộ phận 1 cửa) Ủy ban nhân dân cấp xã.

2) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó chết thực hiện việc đăng ký khai tử.

3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị giải quyết việc đăng ký khai tử.

- hoặc giấy tờ thay thế hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp (trong trường hợp người chết ngoài nơi cư trú).

- Văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng (trong trường hợp người chết tại nhà ở nơi cư trú).

- Giấy chứng minh nhân dân của người đi đăng ký khai tử.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4) Thời hạn giải quyết:

- Trong ngày làm việc

5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cá nhân  

6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy chứng tử.

7) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu của người đi khai tử.

- Xuất trình Sổ hộ khẩu của người chết (hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế).

8) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện 1 số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

Kích nút Tải về để xem căn cứ này

Có thể tham khảo thêm mẫu giấy báo tử như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
.....................................


Số: /UBND-GBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

 ....................., ngày ...... tháng ..... 5 ......

GIẤY BÁO TỬ

Họ tên người báo tử: ..........................................................., sinh 5 ...................................

Quan hệ với người chết: .........................................................................................................

Họ tên người chết: ...................................................................... Giới tính ............................

Ngày tháng 5 sinh: ............................................................................................................

Dân tộc: ...................................... Quốc tịch ...........................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: ..........................................................................................................

Đã chết vào lúc: ............ giờ ........ phút, ngày ......... tháng ...... 5 ..........................

Nơi chết: .................................................................................................................................

Nguyên nhân chết: .................................................................................................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download