hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 11/2010/TT-BCT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 11/2010/TT-BCT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lĩnh vực khác,Ban hành quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Thông tư số 11/2010/TT-BCT của Bộ Công thương: Ban hành quy chế đại lý buôn bán khí dầu lửa hóa lỏng. 

BỘ CÔNG THƯƠNG

----------------------

Số: 11/2010/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

                    Hà Nội, ngày 29 tháng 03 5 2010

THÔNG TƯ
Ban hành quy chế đại lý buôn bán khí dầu lửa hóa lỏng
----------------------------

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và doanh nghiệp của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Thương mại ban hành ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 5 2009 của Chính phủ về buôn bán khí dầu lửa hóa lỏng;

Bộ Công Thương quy định quy chế đại lý buôn bán khí dầu lửa hóa lỏng, như sau:

Điều 1: Ban hành kèm theo Thông tư này quy chế đại lý buôn bán khí dầu lửa hóa lỏng.

Điều 2: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng năm 5 2010.

Điều 3: Các doanh nghiệp có liên quan thuộc cơ quan Bộ Công Thương; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, cá nhân liên quan và thương nhân buôn bán khí dầu lửa hóa lỏng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện giả dụ có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các doanh nghiệp, thương nhân buôn bán khí dầu lửa hóa lỏng phản ánh kịp thời về Bộ Công Thương để nghiên cứu hướng dẫn, bổ sung./. 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng; các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP Trung ương Đảng và các Ban của Đảng
- VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Bộ Tài chính; Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thuộc TƯ;
- Hiệp hội Gas Việt Nam;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Cẩm Tú

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download