hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 29/2010/TT-BCT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 29/2010/TT-BCT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Về việc nhập khẩu ô tô chưa qua sử dụng bị đục sửa số khung, máy

Thông tư số 29/2010/TT-BCT của Bộ Công thương: Về việc du nhập ô tô chưa qua sử dụng bị đục sửa số khuông, máy. 

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------------------

Số: 29/2010/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 5 2010

THÔNG TƯ
Về việc du nhập ô tô chưa qua sử dụng bị đục sửa số khuông, máy
--------------------------------

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 5 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1046/TTg-KTTH ngày 21 tháng sáu 5 2010 về việc bổ sung mặt hàng cấm nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc cấm du nhập ô tô chưa qua sử dụng bị đục sửa số khuông, máy như sau:

Điều một. Quy định chung

Cấm du nhập ô tô các loại và bộ linh kiện lắp ráp ô tô các loại chưa qua sử dụng bị đục sửa, đóng lại số khuông, số máy trong mọi trường hợp và dưới mọi hình thức.

Điều hai. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 5 2010./. 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư T.W Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tổng cục Hải quan;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các doanh nghiệp trực thuộc Bộ CT;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Thành Biên

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download