hoặc
Tài liệu học tập Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 102/2014/NĐ-CP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 102/2014/NĐ-CP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Quy định hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai được ban hành ngày 10 tháng 11 5 2014. Nghị định này thay thế cho  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 5 2014 dựa trên quy định cụ thể của .

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

CHÍNH PHỦ
-------
Số: 102/2014/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 5 2014

NGHỊ ĐỊNH
VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ ngày 20 tháng sáu 5 2012;

Căn cứ ngày 29 tháng 11 5 2013;

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 4. Hình thức xử phạt

1. Các hình thức xử phạt chính bao gồm:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Hình thức xử phạt bổ sung bao gồm:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép từ 06 tháng tới 09 tháng hoặc đình chỉ hoạt động từ 09 tháng tới 12 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, công cụ được sử dụng để vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (sau đây gọi chung là tang vật, công cụ vi phạm hành chính).

3. Khung phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định này là khuông phạt tiền áp dụng cho cá nhân, trừ các trường hợp quy định tại các Điều 15, 16, 17, 18, 19, Khoản 3 Điều 21, Điều 22, Điều 23, Khoản hai Điều 25, Điều 26 và Điều 30 của Nghị định này là khuông phạt tiền áp dụng cho công ty.

4. Đối với cùng 1 hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với công ty bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Điều năm. Xác định tính chất, mức độ của hành vi vi phạm hành chính

1. Tính chất, mức độ của hành vi vi phạm hành chính quy định tại các Điều sáu, bảy, 8, 15, Khoản một Điều 16 và Điều 17 của Nghị định này được xác định theo quy mô diện tích đất bị vi phạm.

2. Tính chất, mức độ của hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 26 của Nghị định này được xác định theo số lượng hộ gia đình bị ảnh hưởng.

3. Tính chất, mức độ của hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 9 và Điều 24:

a) Mức 1: Giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền dưới 60.000.000 đồng đối với đất nông nghiệp, dưới 300.000.000 đồng đối với đất phi nông nghiệp;

b) Mức 2: Giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền từ 60.000.000 đồng tới dưới 200.000.000 đồng đối với đất nông nghiệp, từ 300.000.000 đồng tới dưới một.000.000.000 đồng đối với đất phi nông nghiệp;

c) Mức 3: Giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền từ 200.000.000 đồng tới dưới một.000.000.000 đồng đối với đất nông nghiệp, từ một.000.000.000 đồng tới dưới 3.000.000.000 đồng đối với đất phi nông nghiệp;

d) Mức 4: Giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền từ một.000.000.000 đồng trở lên đối với đất nông nghiệp, từ 3.000.000.000 đồng trở lên đối với đất phi nông nghiệp.

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC, MỨC XỬ PHẠT

Điều sáu. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

1. Chuyển mục đích sử dụng sang đất trồng cây lâu 5, đất trồng rừng thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ hai.000.000 đồng tới năm.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,năm héc ta;

b) Phạt tiền từ trên năm.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,năm héc ta tới dưới 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

2. Chuyển mục đích sử dụng sang đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,năm héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,năm héc ta tới dưới 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

3. Chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,năm héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,năm héc ta tới dưới 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 30.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

Điều bảy. Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

1. Chuyển mục đích sử dụng sang đất trồng cây hàng 5, đất trồng cây lâu 5, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 05 héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 05 héc ta tới dưới 10 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 10 héc ta trở lên.

2. Chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 05 héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 05 héc ta tới dưới 10 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 30.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 10 héc ta trở lên.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản một và Khoản hai Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản một và Khoản hai Điều này.

Điều 8. Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

1. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng 5 sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng tới một.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,năm héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 1.000.000 đồng tới hai.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,năm héc ta tới dưới 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 2.000.000 đồng tới năm.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

2. Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ một.000.000 đồng tới hai.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,năm héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 2.000.000 đồng tới năm.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,năm héc ta tới dưới 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng giả dụ diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download