hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 440/2013/QĐ-BNN-ĐMDN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 440/2013/QĐ-BNN-ĐMDN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Doanh nghiệp,Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Chè Việt Nam

Quyết định 440/2013/QĐ-BNN-ĐMDN về bổ sung Quyết định 2040/QĐ-BNN-ĐMDN phê chuẩn y Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Chè Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------------

Số: 440/QĐ-BNN-ĐMDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 5 2013

QUYẾT ĐỊNH
BỔ SUNG ĐIỀU một QUYẾT ĐỊNH SỐ 2040/QĐ-BNN-ĐMDN NGÀY 27/8/2012 CỦA BỘ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Trên cơ sở Quyết định số 2040/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 27/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê chuẩn y Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Chè Việt Nam;

Xét yêu cầu của Hội đồng thành viên Tổng công ty Chè Việt Nam - công ty TNHH 1 thành viên tại công văn số 57CVN - TTr ngày 08/02/2013 về việc xin bổ sung danh sách công ty cổ phần thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Bổ sung danh sách công ty cổ phần thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước tại điểm hai.hai khoản hai Điều một Quyết định số 2040/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 27/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê chuẩn y Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Chè Việt Nam, như sau:

+ Công ty cổ phần chè Kim Anh.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các công ty có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Kiểm soát viên (để giám sát);
- Lưu: VT, ĐMDN (12b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download