hoặc
Tài liệu học tập Đề thi khảo sát Tiếng Anh khối 12 trường THPT Nghĩa Dân năm 2014 - 2015, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi khảo sát Tiếng Anh khối 12 trường THPT Nghĩa Dân năm 2014 - 2015 có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 12,Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên

Đề thi khảo sát Tiếng Anh khối 12 của trường THPT Nghĩa Dân được đăng tải dưới dây giúp các em hệ thống lại kiến thức và rèn luyện thêm kỹ năng Tiếng Anh cho kỳ thi tốt nghiệp và Đại học, Cao đẳng sắp đến. Đề thi Tiếng Anh được biên biên soạn theo sát chương trình học và thi, qua đó, giúp các em làm quen với các dạng bài thi Tiếng Anh ngày nay.

ĐỀ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH KHỐI 12


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯNG YÊN

TRƯỜNG THPT NGHĨA DÂN
----------------

ĐỀ THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH KHỐI 12

Năm học 2014-2015

I. Phonetic

+ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

1.   A. Clear               B. ear                    C. heard                    D. nea

2.   A. using              B. university           C. union                    D. umbrell

3.   A. asked             B. advised              C. worked                  D. promised

4.   A. liked               B. wrapped             C. travelled                D. worked

5.   A. news              B. loose                  C. choose                  D. close

+ Mark A, B, C, or D to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress.

6.   A. Climate            B. attract                 C. advise                 D. deny

7.   A. prepare            B. pleasant              C. symbols               D. foreign

8.   A. application       B. comprehension    C. resolution              D. apologize

9.   A. artificial            B. reality                 C. compulsory           D. expression

10.  A. community      B. fascinated           C. illiterate                 D. Significant

II. Grammar and Vocabulary

+ Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions

11. Let’s wait until the rain _____
A. stops                     B. will stop               C. has stopped           D. is stopping

12.Our teacher often said, "Who knows the answer? _______ your hand."
A. Rise                      B. Lift                       C. Raise                    D. Heighten

13. I am right, _____?
A. am not I                B. don’t I                   C. aren’t I                  D. am I

14. I don’t like hunting. - _____
A. Either do I             B. I do, too                C. Neither do I           D. I don’t neither

15. In some countries, the disease burden could be prevented through environmental improvements.
A. something to suffer                               C. something to entertain
B. something sad                                      D. something enjoyable

16. ____with the size of the whole earth, the highest mountains do not seem high at all.
A If you compare                                       B. Compare them
C. When compared                                    D. A comparison

17. I'd prefer to stay at home tonight____ to the cinema
A. rather than go                                       C. rather than will go
B. rather than would go                              D. rather than went

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download